Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud jste zapsán jako vlastník nemovitosti nebo oprávněný z jiného věcného práva, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Základní identifikační údaje: jméno a příjmení, titul, rodné číslo (není-li, pak datum narození), adresa místa trvalého pobytu (není-li, pak adresa bydliště).
Doplňkové údaje: údaj o akademickém titulu, vědecké hodnosti a označení akademického pracovníka vysoké školy titulem docent nebo profesor (dále jen "titul").

Účel zpracování

Zápis práv do katastru.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení) vyplývajících z katastrálního zákona. Základní identifikační údaje se do katastru zapisují o fyzické osobě podle § 4 odst. 2 katastrálního zákona. Jelikož je vedení těchto údajů v katastru právní povinností, není k jejich zpracování potřebný souhlas subjektu údajů, ani nelze požadovat jejich výmaz. Podle § 14 odst. 6 katastrální vyhlášky se na základě požadavku vlastníka nebo jiného oprávněného vede i údaj o titulu.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje pocházejí z listin, podle kterých jsou do katastru zapisována práva. Dále jsou porovnávány a aktualizovány na základě údajů Základního registru obyvatel.

Plánovaná doba zpracování

Bez omezení.

Příjemci údajů

Katastr je veřejný, proto mohou být tyto údaje podle § 52 katastrálního zákona poskytnuty komukoliv, kdo o to požádá. Pouze v případě, že mají být osobní údaje poskytnuty formou přehledu vlastnictví nebo formou kopie ze sbírky listin, musí žadatel prokázat svou totožnost.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje mohou být v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. g) GDPR předány do třetích zemí za stejných podmínek jako v předchozím odstavci.

Správce údajů

Správcem osobních údajů zapsaných v katastru nemovitostí je Český úřad zeměměřický a katastrální (kontaktní údaje ČÚZK), zpracovateli těchto údajů jsou katastrální úřady.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.
 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 20.06.2018