Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud užíváte služby dálkového přístupu do katastru, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, datum narození, identifikátor datové schránky, adresa místa trvalého pobytu, bankovní spojení, e-mail a tel. číslo, IP adresa.

Účel zpracování

Poskytování služeb dálkového přístupu k údajům katastru podle § 55 odst. 3 katastrálního zákona.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení) vyplývající z § 55 odst. 3 katastrálního zákona. V rámci služeb dálkového přístupu je možné získat i sestavy obsahují přehled vlastnictví z území České republiky. Jelikož tento přehled lze poskytnout pouze osobě, která prokáže svoji totožnost, musí být o uživateli dálkového přístupu zpracovávány takové údaje, které jej umožňují ztotožnit s konkrétní fyzickou osobou – tj. alespoň jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu. Údaj o datové schránce je zpracováván na základě § 19 správního řádu. Pro účely případného vymáhání pohledávek v případě neuhrazení úplaty za poskytnuté údaje je zpracováván údaj o bankovním spojení.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje jsou sděleny při založení zákaznického účtu žadatelem.

Plánovaná doba zpracování

V současné době není stanovena. S ohledem na možnost případných sporů souvisejících s poskytováním služby však musejí být údaje uchovávány i po případném ukončení jejího poskytování.

Příjemci údajů

Údaje o uživatelích této služby nejsou poskytovány.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je poskytovatel služby, kterým Český úřad zeměměřický a katastrální (kontaktní údaje ČÚZK), zpracovateli těchto údajů jsou katastrální úřady.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.
 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018