Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud se přihlašujete do aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (dále jen „NIA“), zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, IP adresa.

Účel zpracování

Oprávněný zájem správce  - ochrana před protizákonným vytěžováním údajů katastru nemovitostí.

Právní základ pro zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Údaje jsou získány z Portálu národního bodu pro identifikaci.

Plánovaná doba zpracování

Doba zpracování je 14 dnů.

Příjemci údajů

Údaje o uživatelích této služby nejsou poskytovány.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je poskytovatel služby, kterým Český úřad zeměměřický a katastrální (kontaktní údaje ČÚZK), zpracovateli těchto údajů jsou katastrální úřady.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.
 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 17.05.2021