Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud vůči nám vystupujete jako náš smluvní partner (tj. obvykle nám dodáváte zboží, nebo Vám např. pronajímáme prostory), zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa, IČO nebo datum narození (v závislosti na tom, o jaký vztah se jedná), někdy také bankovní spojení, email a telefon.

Účel zpracování

Plnění povinností souvisejících s vedením účetnictví, pohledávkami, závazky a nakládáním se státním majetkem.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení). Dále je nezbytné pro splnění našich právních povinností (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení) vyplývajících zejména ze zákona o účetnictví a zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje pocházejí z účetních dokladů (faktura apod.) a smluv, které jste s námi uzavřeli.

Plánovaná doba zpracování

Účetní doklady jsou uchovány po doby 5 let, smlouvy po dobu 10 let.

Příjemci údajů

Kontrolní orgány, Ministerstvo financí, Český statistický úřad.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je příslušný katastrální úřad (kontaktní údaje KÚ).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.
 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018