Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud žádáte o potvrzení geometrického plánu, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, titul, datum narození, identifikátor datové schránky (IDDS), adresa místa trvalého pobytu, e-mail a tel. číslo, adresa pro doručování, číslo položky v seznamu úředně oprávněných zeměměřický inženýrů.

Účel zpracování

Potvrzování geometrických plánů.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení), a to povinnosti potvrzovat geometrické plány v souladu s § 48 odst. 2 katastrálního zákona a § 85 odst. 2 katastrální vyhlášky. Podle § 85 odst. 1 katastrální vyhlášky může o potvrzení geometrického plánu žádat pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr, proto jsou zpracovávány údaje umožňující zjištění, že se jedná o takovou osobu. Údaj o datové schránce a doručovací adrese, případně také eMailové adrese, pokud na ni má být podle žádosti ověřovatele doručováno, je zpracováván na základě § 19 správního řádu.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje pocházejí ze seznamu úředně oprávněných zeměměřický inženýrů a z žádosti o potvrzení geometrického plánu.

Plánovaná doba zpracování

V souladu s platným Spisovým řádem katastrálních úřadu jsou tyto údaje uchovány po dobu 7 let.

Příjemci údajů

Tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s potvrzováním geometrických plánů je Český úřad zeměměřický a katastrální (kontaktní údaje ČÚZK), zpracovateli těchto údajů jsou katastrální úřady (kontaktní údaje KÚ).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec  (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
 

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018