Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud žádáte o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa žadatele.

Účel zpracování

Vedení evidence žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení) vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. Tyto údaje zpracovávány zejména na základě § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. 

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje pocházejí z žádosti o poskytnutí informace. 

Plánovaná doba zpracování

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 10 let.

Příjemci údajů

Tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů v evidenci evidence žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. je příslušný katastrální úřad (kontaktní údaje KÚ). 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018