Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud činíte jiné podání, které se neeviduje v protokolech o řízení podle § 61 odst. 1 písm. b) katastrální vyhlášky, např. stížnost apod., zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, případně doručovací adresa (podle okolností bydliště, eMail nebo ID datové schránky).

Účel zpracování

Vedení samostatných evidencí různých typů podání, zejména stížností.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení) vyplývajících ze správního řádu. Tyto údaje zpracovávány zejména na základě § 37 odst. 2 správního řádu. Údaj o datové schránce a doručovací adrese, případně také eMailové adrese, pokud na ni má být podle žádosti účastníka řízení doručováno, je zpracováván na základě § 19 správního řádu. 

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje pocházejí z podání a dalších listin založených ve spisu vedeném o příslušném správním řízení nebo jiném postupu. 

Plánovaná doba zpracování

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 10 let.

Příjemci údajů

Tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů v jednotlivých předmětných evidencích je příslušný katastrální úřad (kontaktní údaje KÚ).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018