Informace zveřejňované povinně podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název

Zeměměřický úřad

2. Důvod a způsob založení Působnost Zeměměřického úřadu je vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Organizační struktura úřadu
Organizační struktura resortu
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Pod sídlištěm 1800/9
Praha 8
182 11
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pod sídlištěm 1800/9
Praha 8
182 11
4.3 Úřední hodiny všech úřadoven pro osobní návštěvu
4.4 Telefonní čísla
4.5 Číslo faxu
284 041 416
4.6 Adresa internetové stránky
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Další elektronické adresy
ID datové schránky: 6yvadsa
5. Případné platby lze poukázat
000019-0002828071/0710
IBAN CZ64 0710 0000 1900 0282 8071
 - variabilní symbol ve tvaru: kalendářní rok a první čtyři číslice čísla jednacího (např. 20141204) nebo číslo faktury
 - specifický symbol se neuvádí
6. IČ
60458500
7. DIČ
není plátcem DPH
8. Dokumenty
 
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádost o informace
Postup při žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy nebo další podání se zasílají na adresu ZÚ, do elektronické podatelny, nebo prostřednictvím datové schránky, nebo  je lze v písemné podobě podávat v podatelně ČÚZK v přízemí budovy zeměměřických a katastrálních úřadů Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy. Opravné prostředky proti rozhodnutím ZÚ se podávají stejným způsobem ve lhůtách, které jsou v rozhodnutích uvedeny.
Elektronická podání ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce doručená ZÚ se vyzvedávají ve dnech pondělí až čtvrtek vždy v 8,15 a ve 14,15 hodin, v pátek v 8,15 hodin. Elektronická adresa podatelny ZÚ je zu.praha@cuzk.cz, ID datové schránky úřadu je 6yvadsa.
Více informací o elektronickém podání.
Ústní podání do protokolu či osobně nahlížet do spisu lze činit u ředitele kanceláře úřadu.
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí, které vydal ZÚ v prvním stupni, lze podat odvolání k Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu v Praze, a to do 15 dnů ode doručení takového rozhodnutí, odvoláním učiněným u Zeměměřického úřadu. Odvolání lze podat osobně v podatelně nebo zaslat poštou nebo elektronicky viz. předchozí bod 10.
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
 
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
Pokyny ČÚZK číslo 1 - 45
Návody ČÚZK
Statuty a organizační řády úřadů
15. Úhrady za poskytování informací
 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
-
16. Licenční smlouvy
 
16.1 Vzory licenčních smluv
-
16.2 Výhradní licence
-
17. Výroční zpráva podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání

Na základě čl. 9 odst. 1 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a ve smyslu § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, určil ředitel Zeměměřického úřadu státního zaměstnance, příslušného k přijímání oznámení, prošetření podezření v nich obsažených a přijímání následných opatření (příslušná osoba). Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.
Příslušná osoba JUDr. Lenka Kubíčková
Schránka 4. patro v budově zeměměřických a katastrálních úřadů proti hlavním výtahům
Elektronická adresa oznamovani.zu@cuzk.cz

V případě, že se oznamovatel podezření na protiprávní jednání rozhodne nevyužít vnitřní oznamovací systém služebního úřadu, může využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Datum poslední aktualizace: 10.01.2022