Informace zveřejňované povinně podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název

Zeměměřický úřad

2. Důvod a způsob založení Působnost Zeměměřického úřadu je vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura Organizační struktura úřadu
Organizační struktura resortu
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Pod sídlištěm 1800/9
Praha 8
182 00
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pod sídlištěm 1800/9
Praha 8
182 00
4.3 Úřední hodiny všech úřadoven pro osobní návštěvu
4.4 Telefonní čísla
4.5 Číslo faxu
284 041 416
4.6 Adresa internetové stránky
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Další elektronické adresy
ID datové schránky: 6yvadsa
5. Případné platby lze poukázat
000019-0002828071/0710
IBAN CZ64 0710 0000 1900 0282 8071
 - variabilní symbol ve tvaru: kalendářní rok a první čtyři číslice čísla jednacího (např. 20141204) nebo číslo faktury
 - specifický symbol se neuvádí
6. IČ
60458500
7. DIČ
není plátcem DPH
8. Dokumenty
 
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádost o informace
Postup při žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy nebo další podání se zasílají na adresu ZÚ, do elektronické podatelny, nebo prostřednictvím datové schránky, nebo  je lze v písemné podobě podávat v podatelně ČÚZK v přízemí budovy zeměměřických a katastrálních úřadů Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy. Opravné prostředky proti rozhodnutím ZÚ se podávají stejným způsobem ve lhůtách, které jsou v rozhodnutích uvedeny.
Elektronická podání ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce doručená ZÚ se vyzvedávají ve dnech pondělí až čtvrtek vždy v 8,15 a ve 14,15 hodin, v pátek v 8,15 hodin. Elektronická adresa podatelny ZÚ je zu.praha@cuzk.cz, ID datové schránky úřadu je 6yvadsa.
Více informací o elektronickém podání.
Ústní podání do protokolu či osobně nahlížet do spisu lze činit u ředitele kanceláře úřadu.
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí, které vydal ZÚ v prvním stupni, lze podat odvolání k Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu v Praze, a to do 15 dnů ode doručení takového rozhodnutí, odvoláním učiněným u Zeměměřického úřadu. Odvolání lze podat osobně v podatelně nebo zaslat poštou nebo elektronicky viz. předchozí bod 10.
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
 
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
Pokyny ČÚZK číslo 1 - 45
Návody ČÚZK
Statuty a organizační řády úřadů
15. Úhrady za poskytování informací
 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
-
16. Licenční smlouvy
 
16.1 Vzory licenčních smluv
-
16.2 Výhradní licence
-
17. Výroční zpráva podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání

Na základě § 9 odst. 1 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (zákon o ochraně oznamovatelů, určil ředitel Zeměměřického úřadu státního zaměstnance, příslušného k přijímání oznámení, prošetření podezření v nich obsažených a přijímání následných opatření (příslušná osoba). Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.
Příslušná osoba JUDr. Lenka Kubíčková
Schránka 4. patro v budově zeměměřických a katastrálních úřadů proti hlavním výtahům
Elektronická adresa oznamovani.zu@cuzk.cz
Roční zpráva příslušné osoby Roční zprávy ke stažení

Ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o ochraně oznamovatelů je vyloučeno přijímání oznámení osob, které pro služební úřad nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) tohoto zákona.

V případě, že se oznamovatel podezření na protiprávní jednání rozhodne nevyužít vnitřní oznamovací systém služebního úřadu, může využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Datum poslední aktualizace: 28.07.2023

Aktuality

15.02.2024

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024)
 
je k dispozici ke stažení.02.01.2024
S účinností od 1. ledna 2024 jmenovala vláda na základě výsledku výběrového řízení Ing. Karla Štencla do funkce předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Ing. Štencel zastával od roku 2007 funkci místopředsedy a ředitele sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí.

01.07.2023
Publikace otevřených dat ČÚZK od 1. 7. 2023
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zveřejňuje Zeměměřický úřad od 1. 7. 2023 údaje ZABAGED®, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data.
 Resort ČÚZK nyní poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně, na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0., veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií). Jejich přehled je uveden na Geoportále ČÚZK, v záložce Data.