Katastr nemovitostí a ochrana osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation), které stanovuje jednotný právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU.

Nařízení se vztahuje i na vedení osobních údajů v katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) je v postavení správce osobních údajů evidovaných v katastru, katastrální úřady jsou zpracovateli osobních údajů evidovaných v katastru. Vedení osobních údajů v katastru se řídí katastrálním zákonem, který stanoví, že katastr nemovitostí je veřejný seznam. Správce ani zpracovatel tedy nemusí žádat o souhlas s vedením osobních údajů, neboť je jeho zákonnou povinností tyto údaje zpracovávat a zveřejňovat. Osobní údaje se z katastru také nikdy nebudou vymazávat, neboť katastrální úřady jsou povinny vést historii právních vztahů k nemovitostem v celé kontinuitě (od založení evidence nemovitostí).

V katastru se vedou osobní údaje vlastníků a jiných oprávněných osob v rozsahu stanoveném katastrálním zákonem, přičemž o fyzické osobě se do katastru zapisuje jméno, příjmení, rodné číslo (nemá-li je, pak datum narození), adresa trvalého pobytu (a nemá-li ji, adresa bydliště). Vzhledem k tomu, že v katastru je zapsána celá řada osob, které mají stejné jméno, příjmení a datum narození jako jiná v katastru zapsaná osoba (cca 6 000 duplicit a dokonce asi 150 triplicit), přičemž adresa není z řady důvodů spolehlivým identifikačním údajem, je pro jednoznačnou identifikaci vlastníka nezbytné i vedení rodného čísla. Rozsah osobních údajů zapisovaných do KN je tedy přiměřený účelům, pro které je katastr vedený, a v souvislosti s nařízením tak nedojde k žádné jeho změně.

S ohledem na zajištění shody Nařízení a zpracování osobních údajů v podmínkách ČÚZK bylo nutné učinit některé změny v oblasti poskytování údajů z katastru. Tyto změny se netýkají poskytování  jednotlivých údajů, jako například výpisů z katastru nemovitostí. Nic nebylo změněno ani pro uživatele  aplikací Dálkový přístup nebo Nahlížení do katastru nemovitostí.

Na základě novely vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, došlo s účinností od 1. 1. 2019 ke změně pouze při poskytování údajů katastru nemovitostí v souborové formě (údaje hromadného charakteru ve výměnném formátu katastru - VFK). Změna se týká souborových dat, která obsahují osobní údaje (nikoliv tedy např. výměnného formátu digitální katastrální mapy). Údaje souboru popisných informací ve výměnném formátu obsahují pouze šifrovaný interní identifikátor fyzické osoby (byla provedena tzv. pseudonymizace). Uživatelé výměnného formátu získají na základě tohoto identifikátoru údaje o konkrétním vlastníkovi nebo jiném oprávněném novou webovou službou dálkového přístupu. Posouzení zákonnosti a přiměřenosti rozsahu takto získaných osobních údajů bude povinností koncových uživatelů. Užití této funkce webové služby bude auditováno pro potřeby provádění kontrolních činností (např. dozorovým úřadem).

Podrobnější údaje týkající se zpracování osobních údajů orgány katastru a zeměměřictví najdete pod následujícími odkazy:

Aktuality

15.04.2024

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024)
 
je k dispozici ke stažení.01.07.2023
Publikace otevřených dat ČÚZK od 1. 7. 2023
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zveřejňuje Zeměměřický úřad od 1. 7. 2023 údaje ZABAGED®, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data.
 Resort ČÚZK nyní poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně, na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0., veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií). Jejich přehled je uveden na Geoportále ČÚZK, v záložce Data.

01.07.2023
Nové produkty státního mapového díla
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a dle  Nařízení vlády č. 159/2023 Sb. byla zveřejněna nová řada Základních topografických map (ZTM).
Podrobné informace o nových mapách v digitální formě jsou uvedeny na Geoportále ČÚZK, v oddíle Státní mapové dílo, údaje o jejich tištěné podobě pak v části Tištěné mapy.
V souladu s uvedeným zákonem je digitální forma nového státního mapového díla (SMD) poskytována podle pravidel pro otevřená data.