Věcná a územní působnost Zeměměřického úřadu

Působnost Zeměměřického úřadu je vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

Věcná působnost

Zeměměřický úřad
  1. vykonává správu geodetických základů České republiky
  2. rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole, včetně signalizačního a ochranného zařízení bodu bodového pole
  3. vykonává správu základních státních mapových děl a tématických státních mapových děl stanovených Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním
  4. vede databázové soubory bodů bodového pole evidovaných v technických jednotkách
  5. vykonává správu základní báze geografických dat České republiky
  6. vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je specializovaným archivem
  7. provádí zeměměřické činnosti na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic
  8. projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle zvláštního zákona
  9. plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Český úřad zeměměřický a katastrální


Územní působnost

Zeměměřický úřad má celostátní působnost.