Mapy územních celků - tištěné produkty

Jsou zpracovány a vydávány zpravidla jako samostatné mapy jednotlivých územních celků stanovených územně správním členěním České republiky. Mapa obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000 a Mapa krajů ČR 1 : 200 000 nemají souvislý klad mapových listů.

Objednávkový formulář tištěných produktů

Mapa obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000

MAPA OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : 50 000 Mapa obcí s rozšířenou působností vzniká od roku 2008 a umožňuje ucelený pohled na správní obvod příslušné obce. Mapa je vyhotovena na podkladě Základní mapy ČR 1 : 50 000. Formát mapy je volen tak, aby příslušné správní území obce s rozšířenou působností bylo zobrazeno na samostatném mapovém listě. Nemá mapový rám a je zpracovávána a tištěna až ke kraji mapového archu.
Stejně jako ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních a územních jednotek, hranice katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a šrafami. Interval vrstevnic je 10 m. Popis sestává z druhového označení objektů, kót vrstevnic, výškových kót, standardizovaného geografického názvosloví, názvů a identifikačních čísel územně technických jednotek. Oproti ZM 50 je upraven obsah zvýrazněním hranic správních území a barevným rozlišením názvů obcí s rozšířenou působnosti a obcí s pověřeným obecním úřadem. Mapa je také doplněna o tematický obsah, jako jsou sídlo správního úřadu, pošta, nemocnice, čerpací stanice pohonných hmot, skládka odpadu, zemní vodojem, čistírna odpadních vod a úpravna vody. Obsahem mapových listů je zeměpisná sít (ETRS89). Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek.

Ve vydavatelské působnosti ČÚZK je 205 mapových listů. V roce 2013 bylo dokončeno pokrytí celého území ČR a do roku 2019 probíhala pravidelná obnova, která byla vzhledem k přípravě nové edice státního mapového díla ukončena. Stav poslední plošné aktualizace zachycuje grafická přehledka.

V roce 2016 byla na způsob MORP 50 vytvořena Mapa Hlavního města Prahy.

Mapa krajů České republiky 1 : 200 000

MAPA KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1 : 200 000 Mapa krajů České republiky 1 : 200 000 (MK 200) pokrývá území České republiky v počtu 13 mapových listů různého formátu, podle rozsahu a tvaru jednotlivých krajů. MK 200 nemá souvislý klad mapových listů (mapové listy se překrývají). Od roku 2012 je mapa zpracovávána odvozením z Národní databáze Data200.
MK 200 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, správní hranice (státní, krajské, okresní, správních obvodů obcí s rozšířenou působností), hranice chráněných území, porost a povrch půdy (lesy, močály, rašeliniště); výškopis znázorňují výškové body a stínovaný terén; popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví. Předměty obsahu MK 200 jsou znázorněny v celém mapovém poli jednotlivých mapových listů, včetně přiléhajících částí území sousedních států. Úplné vysvětlivky k mapě jsou uvedeny na každém mapovém listu.

MK 200 je aktualizována najednou pro celou ČR ve dvouletém až tříletém cyklu (naposledy 2019).

Mapa České republiky 1 : 500 000

MAPA ČESKÉ REPUBLIKY 1 : 500 000 Mapa České republiky 1 : 500 000 (MČR 500) je základním státním mapovým dílem a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2.
Rozměry papíru jsou 105 x 68,5 cm, rozměry mapového pole 99 x 62,5 cm. MČR 500 obsahuje polohopis, výškové body, zeměpisnou síť, popis a vysvětlivky k mapě. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace s výplní dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, vodstvo, hranice (státní a krajské), porost a povrch půdy. Výškové poměry jsou znázorněny výškovými body a stínovaným terénním reliéfem. Popis zahrnuje standardizované názvosloví, výškové kóty (údaje nadmořské výšky), název a měřítko mapy s tirážními údaji a údaje grafického měřítka, textovou část vysvětlivek a rámové údaje a zeměpisné souřadnice). Zeměpisná síť v mapě je dělena po 1°. Předměty obsahu mapy MČR 500 jsou souvisle znázorněny i na přiléhajících částech území sousedních států.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2020.

Fyzickogeografická mapa České republiky 1 : 500 000

ČR - FYZICKOGEOGRAFICKÁ MAPA 1 : 500 000 Fyzickogeografická mapa České republiky 1 : 500 000 (FGM 500) zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2. Rozměry papíru jsou 105 x 68,5 cm, rozměry mapového pole jsou 99 x 62,5 cm. Mapa je odvozena z Mapy České republiky
1 : 500 000.
Obsahuje polohopis, výškopis, zeměpisnou síť, popis a vysvětlivky k mapě. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, povrch půdy (rašeliniště, bažiny, oblasti povrchové těžby) a státní hranice. Předmětem výškopisu je terénní reliéf (vrstevnice s intervalem 50 m, výškové body, barevné výškové vrstvy, jeskyně a propasti). Popis zahrnuje standardizované názvosloví, výškové kóty (údaje nadmořské výšky), název a měřítko mapy s tirážními údaji a údaje grafického měřítka, textovou část vysvětlivek a rámové údaje (údaje indexových polí, zeměpisné souřadnice). Předměty obsahu jsou znázorněny i na přilehlých částech území sousedních států.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2018.

Mapa České republiky 1 : 1 000 000

ČESKÁ REPUBLIKA 1 : 1 000 000 Mapa České republiky 1 : 1 000 000 (MČR 1M) obsahově navazuje na Mapu České republiky
1 : 500 000. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2. Rozměry papíru jsou 55 x 37 cm, rozměry mapového pole jsou 49,5 x 31 cm. Mapa je odvozena z Mapy České republiky 1:500 000.
Obsahuje polohopis, výškopis, zeměpisnou síť, popis a vysvětlivky k mapě. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace (dálnice, silnice, železnice), vodstvo (významné vodní toky a vodní nádrže), hranice (státní a krajské), porost a povrch půdy (lesy). Předmětem výškopisu jsou výškové body. Popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví (názvy sídel, vodstva a orografických celků), název a měřítko mapy s tirážními údaji a údaje grafického měřítka, textovou část vysvětlivek a rámové údaje (zeměpisné souřadnice). Předměty obsahu mapy jsou souvisle znázorněny i na přiléhajících částech sousedních států.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2020.

Zpět na stránku Základní sortiment prodejny map.

Aktuality

15.05.2024

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024)
 
je k dispozici ke stažení.01.07.2023
Publikace otevřených dat ČÚZK od 1. 7. 2023
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zveřejňuje Zeměměřický úřad od 1. 7. 2023 údaje ZABAGED®, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data.
 Resort ČÚZK nyní poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně, na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0., veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií). Jejich přehled je uveden na Geoportále ČÚZK, v záložce Data.

01.07.2023
Nové produkty státního mapového díla
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a dle  Nařízení vlády č. 159/2023 Sb. byla zveřejněna nová řada Základních topografických map (ZTM).
Podrobné informace o nových mapách v digitální formě jsou uvedeny na Geoportále ČÚZK, v oddíle Státní mapové dílo, údaje o jejich tištěné podobě pak v části Tištěné mapy.
V souladu s uvedeným zákonem je digitální forma nového státního mapového díla (SMD) poskytována podle pravidel pro otevřená data.