Mapy územních celků - tištěné produkty

Jsou zpracovány a vydávány zpravidla jako samostatné mapy jednotlivých územních celků stanovených územně správním členěním České republiky. Mapa obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000 a Mapa krajů ČR 1 : 200 000 nemají souvislý klad mapových listů.

Objednávkový formulář tištěných produktů

Mapa obcí s rozšířenou působností 1 : 50 000

MAPA OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : 50 000 Mapa obcí s rozšířenou působností vzniká od roku 2008 a umožňuje ucelený pohled na správní obvod příslušné obce. Mapa je vyhotovena na podkladě Základní mapy ČR 1 : 50 000. Formát mapy je volen tak, aby příslušné správní území obce s rozšířenou působností bylo zobrazeno na samostatném mapovém listě. Nemá mapový rám a je zpracovávána a tištěna až ke kraji mapového archu.
Stejně jako ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních a územních jednotek, hranice katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a šrafami. Interval vrstevnic je 10 m. Popis sestává z druhového označení objektů, kót vrstevnic, výškových kót, standardizovaného geografického názvosloví, názvů a identifikačních čísel územně technických jednotek. Oproti ZM 50 je upraven obsah zvýrazněním hranic správních území a barevným rozlišením názvů obcí s rozšířenou působnosti a obcí s pověřeným obecním úřadem. Mapa je také doplněna o tematický obsah, jako jsou sídlo správního úřadu, pošta, nemocnice, čerpací stanice pohonných hmot, skládka odpadu, zemní vodojem, čistírna odpadních vod a úpravna vody. Obsahem mapových listů je zeměpisná sít (ETRS89). Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek.

Ve vydavatelské působnosti ČÚZK je 205 mapových listů. V roce 2013 bylo dokončeno pokrytí celého území ČR a do roku 2019 probíhala pravidelná obnova, která byla vzhledem k přípravě nové edice státního mapového díla ukončena. Stav poslední plošné aktualizace zachycuje grafická přehledka.

V roce 2016 byla na způsob MORP 50 vytvořena Mapa Hlavního města Prahy.

Mapa krajů České republiky 1 : 200 000

MAPA KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1 : 200 000 Mapa krajů České republiky 1 : 200 000 (MK 200) pokrývá území České republiky v počtu 13 mapových listů různého formátu, podle rozsahu a tvaru jednotlivých krajů. MK 200 nemá souvislý klad mapových listů (mapové listy se překrývají). Od roku 2012 je mapa zpracovávána odvozením z Národní databáze Data200.
MK 200 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, správní hranice (státní, krajské, okresní, správních obvodů obcí s rozšířenou působností), hranice chráněných území, porost a povrch půdy (lesy, močály, rašeliniště); výškopis znázorňují výškové body a stínovaný terén; popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví. Předměty obsahu MK 200 jsou znázorněny v celém mapovém poli jednotlivých mapových listů, včetně přiléhajících částí území sousedních států. Úplné vysvětlivky k mapě jsou uvedeny na každém mapovém listu.

MK 200 je aktualizována najednou pro celou ČR ve dvouletém až tříletém cyklu (naposledy 2019).

Mapa České republiky 1 : 500 000

MAPA ČESKÉ REPUBLIKY 1 : 500 000 Mapa České republiky 1 : 500 000 (MČR 500) je základním státním mapovým dílem a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2.
Rozměry papíru jsou 105 x 68,5 cm, rozměry mapového pole 99 x 62,5 cm. MČR 500 obsahuje polohopis, výškové body, zeměpisnou síť, popis a vysvětlivky k mapě. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace s výplní dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, vodstvo, hranice (státní a krajské), porost a povrch půdy. Výškové poměry jsou znázorněny výškovými body a stínovaným terénním reliéfem. Popis zahrnuje standardizované názvosloví, výškové kóty (údaje nadmořské výšky), název a měřítko mapy s tirážními údaji a údaje grafického měřítka, textovou část vysvětlivek a rámové údaje a zeměpisné souřadnice). Zeměpisná síť v mapě je dělena po 1°. Předměty obsahu mapy MČR 500 jsou souvisle znázorněny i na přiléhajících částech území sousedních států.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2020.

Fyzickogeografická mapa České republiky 1 : 500 000

ČR - FYZICKOGEOGRAFICKÁ MAPA 1 : 500 000 Fyzickogeografická mapa České republiky 1 : 500 000 (FGM 500) zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2. Rozměry papíru jsou 105 x 68,5 cm, rozměry mapového pole jsou 99 x 62,5 cm. Mapa je odvozena z Mapy České republiky
1 : 500 000.
Obsahuje polohopis, výškopis, zeměpisnou síť, popis a vysvětlivky k mapě. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, povrch půdy (rašeliniště, bažiny, oblasti povrchové těžby) a státní hranice. Předmětem výškopisu je terénní reliéf (vrstevnice s intervalem 50 m, výškové body, barevné výškové vrstvy, jeskyně a propasti). Popis zahrnuje standardizované názvosloví, výškové kóty (údaje nadmořské výšky), název a měřítko mapy s tirážními údaji a údaje grafického měřítka, textovou část vysvětlivek a rámové údaje (údaje indexových polí, zeměpisné souřadnice). Předměty obsahu jsou znázorněny i na přilehlých částech území sousedních států.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2018.

Mapa České republiky 1 : 1 000 000

ČESKÁ REPUBLIKA 1 : 1 000 000 Mapa České republiky 1 : 1 000 000 (MČR 1M) obsahově navazuje na Mapu České republiky
1 : 500 000. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2. Rozměry papíru jsou 55 x 37 cm, rozměry mapového pole jsou 49,5 x 31 cm. Mapa je odvozena z Mapy České republiky 1:500 000.
Obsahuje polohopis, výškopis, zeměpisnou síť, popis a vysvětlivky k mapě. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace (dálnice, silnice, železnice), vodstvo (významné vodní toky a vodní nádrže), hranice (státní a krajské), porost a povrch půdy (lesy). Předmětem výškopisu jsou výškové body. Popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví (názvy sídel, vodstva a orografických celků), název a měřítko mapy s tirážními údaji a údaje grafického měřítka, textovou část vysvětlivek a rámové údaje (zeměpisné souřadnice). Předměty obsahu mapy jsou souvisle znázorněny i na přiléhajících částech sousedních států.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2020.

Zpět na stránku Základní sortiment prodejny map.