Fondy a sbírky ÚAZK

Fondy a sbírky Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK) se dělí do dvou bloků.
 
První blok zahrnuje díla, která lze chápat v dnešním slova smyslu jako státní, tj. vyhotovená ve státním zájmu, pokrývající celé státní území a mimo jiné sloužící jako základ pro většinu tématické kartografické produkce.
Do této skupiny patří geodetické základy, z velkých měřítek mapy katastrální, dále mapy topografické a základní a instrukce a metodické návody, podle kterých byla tato díla vyhotovena.
Nejcennějším materiálem uloženým v ÚAZK je unikátní dílo první poloviny 19. století – stabilní katastr. Je to ucelený, maximálně objektivní a přesný obraz kvalitativního a kvantitativního stavu půdního fondu a tehdejší ekonomiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Stabilní katastr byl založen císařským patentem z prosince 1817, podle něhož měly být všechny pozemky hospodářsky obdělávané i jiné geometricky zaměřeny, zobrazeny na mapách, sepsány a popsány, rozděleny podle druhu vzdělávání (kultur) a užívání a nakonec plodné pozemky vtříděny do určitých jakostních tříd. Tím byl dán základ pro spravedlivé vyměřování pozemkové daně.
Operáty stabilního katastru dělíme na vceňovací, písemný a měřický.
Vceňovací operát stabilního katastru obsahuje okresní, krajské a zemské sumáře o oceňování zemědělské půdy a šetření o domovní dani a hospodářské, správní a statistické soupisy.
Písemný operát stabilního katastru vyjadřuje vlastnické vztahy k půdě a její evidenci. Tento materiál se pro všechna katastrální území v úplnosti nedochoval.
Měřický operát stabilního katastru je výsledkem podrobného měření metodou měřického stolu. V letech 1824-1843 bylo zaměřeno na 49 700 mapových listech 12 691 katastrálních území . V ÚAZK jsou uloženy ručně kreslené a kolorované originální mapy všech katastrálních území v měřítku 1:2880 a dva soubory otisků, z nichž jeden, ručně kolorovaný, byl určen jako povinný kontrolní exemplář do vídeňského archivu. Tyto tzv. císařské otisky patří k nejžádanějším ze strany badatelů a dodnes poskytují cenné informace zájemcům z řad historiků, památkářů, architektů, geografů, ekologů aj.
Měřický operát stabilního katastru byl udržován v souladu se skutečností reambulací v  70. letech 19.století a pravidelnými revizemi. Katastrální mapy vzešlé z této údržby, katastrální mapy pozemkového katastru, mapy v souvislém zobrazení – Jednotná evidence půdy, Mapa evidence nemovitostí a Technickohospodářská mapa jsou rovněž archivovány až do 80. let minulého století. Tím je ÚAZK jedinou mapovou sbírkou, kde je možné sledovat vývoj katastrálního mapování na našem území. Navíc v případě Hlučínska, které bylo do roku 1920 součástí Pruska, je možné studovat i odchylně založený a vedený katastr pruský.
Stejným cílem, tj. dokumentovat v úplnosti výsledky mapování na našem území, jsme  vedeni i  v oblasti map středních měřítek.
Nejstarší mapová díla tohoto typu vzešla z prvního a druhého vojenského mapování, která proběhla od 2. poloviny 18. století v rakouské monarchii. V našem archivu jsou uloženy pouze odvozené mapy – první veřejná mapa rakouského císařství a speciální a generální mapy. Mapy třetího vojenského mapování z konce 19. století jsou již archivovány v celé měřítkové řadě – topografické sekce 1:25 000, speciální mapy 1:75 000, generální mapy 1:200 000 a Přehledné mapy Evropy 1:750 000. Tyto tituly překonaly svým významem zánik monarchie a upravené a aktualizované byly vydávány až do 50. let 20. století jako jediná mapová díla středních měřítek, která pokrývala celé území státu. Četná opakovaná vydání svědčí o rozsáhlém uplatnění nejen pro vojenské účely, ale především v řadě civilních oborů.
Záměrem československého státu krátce po jeho vzniku bylo tyto mapy novým mapováním nahradit. To se však podařilo pouze na necelých 10 % území. Proto u fondů Topografické mapy v Benešově zobrazení s předpokládanou měřítkovou řadou 1:10 000, 1:20 000 a 1:50 000 a Topografické mapy v Křovákově zobrazení s předpokládanou měřítkovou řadou 1:20 000, 1:50 000 a 1:500 000 nelze očekávat větší využití, jde však o historicky velmi cenné dokumenty.
Obdobně lze chápat i fond Státní mapová díla v systému S-JTSK. Vznikly po roce 1947 v měřítkové řadě 1:5000, 1:10 000, 1:50 000 a 1:200 000. Z nich pouze původně provizorní Státní mapa odvozená 1:5000 dosahuje řady opakovaných vydání a značného využití.
Topografické mapy v systému S-1942 v kompletní měřítkové řadě vlastníme pouze v prvním vydání, základní mapy ČSSR, dnes ČR, ve všech aktualizovaných vydáních.
Za zvláštní zmínku stojí ne běžně se vyskytující soubory německých topografických map a německých vojenských map (Deutsche Heereskarte) doplněných geografickými popisy zemí (Militaergeographische Angaben uiber …).
Stěžejní součástí geodetických základů je kompletní triangulační operát stabilního katastru, který dokumentuje měřické práce při založení a zaměření trigonometrické sítě katastrální I.-III. řádu, následně zhuštěné grafickou triangulací. Jejím výsledkem byly body sloužící jako východiska podrobného měření. Triangulační operát tvoří zápisníky vodorovných úhlů a zenitových vzdáleností měřených na trigonometrických bodech I.-III. řádu, zápisníky triangulačních výpočtů a triangulačních výsledků na těchto bodech, zobrazení triangulačních sítí I. a II. řádu z let 1825-1840 a fundamentální a triangulační listy grafické triangulace včetně seznamu souřadnic a místopisů stanovisek měřického stolu.
Do kategorie geodetických základů je zařazen i hraniční operát, vystihující od konce 18. století historický vývoj hranic Království českého a Československa.
 
Do druhého bloku je zařazena mapová tvorba evropských kartografů a kartografických dílen, kartografických vydavatelství a nakladatelství, národních a státních podniků, vědeckých ústavů a zájmových a profesních sdružení. Na rozdíl od státních mapových děl není shromáždění veškeré produkce těchto subjektů možné. Snažíme se proto alespoň o jejich co nejširší zastoupení.
Sbírka map, plánů, atlasů a glóbů do roku 1850 obsahuje kartografická díla od druhé poloviny 16. století včetně soudobých atlasových kopií nejstarších zobrazení českých zemí.
Vznik tematické kartografie spojený s rozvojem průmyslu, dopravy, obchodu a služeb se odráží ve skladbě sbírky kartografických děl pro školy a veřejnost po roce 1850. Dělí se na mapy zahraničních území, bohemika, plány měst, atlasy, glóby a plastické mapy. Zastoupeny jsou mapy tuzemské i zahraniční provenience.
Mapové tituly, u kterých se předpokládalo využití odborníky vědeckých a hospodářských institucí a úřadů a které jsou vysoké odborné úrovně, jsou obsahem sbírky tématických a účelových map pro hospodářskou, vědeckou a úřední potřebu.
K získání celistvého obrazu o historii oborů geodézie a kartografie slouží sbírka měřických přístrojů, stabilizačních značek a znaků, sbírka fotografií, filmů a fonodokumentů, sbírky listinných a obrazových dokumentů a soubor statistických lexikonů.

Poslední aktualizace: 25.01.2021
Poslední revize: 25.01.2021
Autor: 63

Aktuality

15.11.2021

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2021)16.09.2021
Na kartografické konferenci v Ostravě byly v rámci 23. ročníku soutěže Mapa roku 2020 udělovány ceny za nejlepší kartografická díla vydaná na území České republiky. Hodnotící komise České kartografické společnosti udělila Zvláštní ocenění Zeměměřickému úřadu za vývoj uživatelsky hodnotných webových mapových aplikací.