Badatelský řád Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
(1) Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (dále jen „archiv“) je specializovaným archivem v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a podle § 3a, písmene f) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění posledních předpisů, je organizačně začleněn do Zeměměřického úřadu.
 
(2) Badatelský řád archivu vydává Zeměměřický úřad na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Čl. 2
Nahlížení do archiválií
 
(1) Nahlížet do archiválií lze jen po splnění podmínek stanovených v zákoně a v prostorách k tomu určených (dále jen „badatelna“). Do prostor, v nichž jsou archiválie uloženy, nemají žadatelé o nahlížení (dále jen „badatel“) přístup.
 
(2) Badatel se při vstupu do badatelny zapíše do knihy návštěv badatelny, kde uvede datum návštěvy, své příjmení a jméno a podepíše se. Totéž je povinen učinit i případný doprovod badatele.
 
(3) V badatelně archivu badatel čitelně, pravdivě a úplně vyplní badatelský list, který je i žádostí o nahlížení do archiválií. Badatel prokáže svou totožnost platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným dokladem zaměstnanci pověřenému službou a dozorem v badatelně (dále jen „dozor v badatelně“), který zkontroluje správnost údajů uvedených v badatelském listu. Nový badatelský list badatel vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém nahlíží do archiválií, při každé změně účelu nahlížení a při každé změně tématu studia. Badatelský list je povinen vyplnit i případný doprovod badatele.
 
(4) Není-li badatel schopen dozoru v badatelně prokázat svou totožnost platným občanský průkazem, cestovním pasem nebo jiným obdobným dokladem, nahlížení do archiválií se mu odepře.
 
(5) Badatel po vstupu do badatelny odloží svrchní oděv, příruční zavazadla a jiné obdobné věci na místě k tomu určeném. K pracovnímu místu může badatel vstupovat pouze s perem, tužkou, vlastními volnými listy papíru bez desek a záznamovým zařízením, jako je fotoaparát, kamera, příruční skener nebo přenosný počítač bez pouzdra. Po ukončení studia předloží badatel své věci ke kontrole za účelem zjištění, zda neodnáší archiválie z badatelny (zejména rozevře přenosný počítač, skener, předloží přinesené listy papíru). Věci, které si badatel s sebou do badatelny přináší, předloží na vyžádání ke kontrole i před zahájením studia v badatelně. Do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, páchnoucí, pod vlivem alkoholu, drog nebo osoby ozbrojené.
 
(6) V badatelně je nutné zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat. U přístrojů, které si badatel přináší do badatelny, vypne badatel veškeré zvukové signály.
 
(7) Při nahlížení se badatel řídí pokyny dozoru v badatelně. Dozor v badatelně může na badateli požadovat, aby při pořizování výpisů a poznámek z některých druhů archiválií používal pouze obyčejné tužky střední tvrdosti. Dozor v badatelně není povinen poskytovat badateli pomoc při čtení map nebo textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o historických reáliích souvisejících s archiváliemi apod.
 
(8) Při nahlížení badatel zachází s archiváliemi s co největší opatrností a archiválie co nejvíce šetří. Archiválie nelze překládat, používat jako psací podložky, přímo z nich kopírovat průpisovým papírem, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich vpisovat nebo je používat jiným způsobem či k jinému účelu než je nahlížení. Fyzické poškození archiválie badatelem má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií a bude povinen uhradit veškeré náklady spojené s restaurováním poškozené archiválie.
 
(9) Badatelům se zakazuje vynášet archiválie z badatelny bez svolení dozoru v badatelně. Vynesení jakékoliv archiválie z badatelny má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.
 
(10) K nahlížení se badateli předkládají archiválie ve lhůtě, v celkovém množství a v množství na jeden návštěvní den podle provozních podmínek a technických možností archivu s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Předkládá se vždy jen takové množství archiválií, jejichž počet a stav při vracení může dozor v badatelně bez obtíží zkontrolovat. Počet předložených archiválií v jednom návštěvním dnu je možné limitovat pěti složkami, v nichž jsou archiválie ukládány.
 
(11) Archiválie, jejichž předložení je vázáno na převoz z mimopražského depozitáře, jsou badateli k dispozici po dobu 2 měsíců ode dne přivezení, a to na základě předchozího objednání.
 
(12) V badatelně je možné, při splnění podmínek stanovených dozorem (například zachování klidu v badatelně), a pokud nebudou ostatní badatelé obtěžováni, používat vlastní reprodukční zařízení k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu badatele jen se souhlasem dozoru v badatelně. Souhlas se vyjádří podpisem na badatelem vyplněné písemné žádosti. Tím není dotčena ochrana případných vlastnických a autorských práv a práv souvisejících. Při užití vlastního reprodukčního zařízení nesmí být archiválie nijak ohrožena a poškozena. Pokud takovéto nebezpečí hrozí, souhlas s reprodukcí se odejme.
 
(13) Badatel po ukončení nahlížení do archiválií své místo v badatelně zanechá v řádném stavu. Výpisy, poznámky a jiné pomůcky či věci v badatelně nezanechává, nýbrž si je odnáší s sebou.
 
(14) Po každém ukončení nahlížení do archiválií je badatel povinen vrátit archiválie v počtu, sledu a stavu, v jakém mu byly předloženy. Porušení má za následek, že badateli bude s okamžitou platností ukončeno povolení nahlížet do archiválií.
 
(15) Dozor v badatelně je povinen zkontrolovat počet a stav badatelem vrácených archiválií a potvrdit svým podpisem jejich řádné vrácení v badatelském listu ještě před odchodem badatele z badatelny.
 
(16) Informace získané z archiválií užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Kopie z archiválií nesmí být dále reprodukovány bez souhlasu ředitele Zeměměřického úřadu. O souhlas se zveřejněním v archivu získané kopie archiválie nebo o souhlas s její další reprodukcí  musí badatel požádat písemně a v žádosti uvést účel reprodukce (např. název publikace, v níž bude archiválie reprodukována). Ve všech případech využití archiválií je badatel povinen uvést v plném znění název Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Jakékoliv komerční využití archiválií podléhá zpoplatnění podle Ceníku služeb a reprodukčních poplatků, platného ve veřejných archivech.
 
(17) Jestliže badatel publikoval práci, ve které použil reprodukce archiválií nebo která vznikla na základě nahlížení do archiválií uložených v archivu, zašle archivu bezplatně jeden její výtisk. Jestliže čerpal z archiválií uložených i v jiných archivech, zašle publikovanou práci pouze archivu, z jehož archiválií čerpal nejvíce a Ústřednímu archivu zeměměřictví a katastru sdělí bibliografické údaje o publikované práci, případně zašle dílo elektronicky.
 
Čl. 3
Využívání archivních pomůcek
 
(1) Archiv umožňuje badatelům nahlížení do archivních pomůcek.
 
(2) S archivními pomůckami předloženými k nahlížení, pokud nejsou úředními díly a pokud splňují znaky předmětu ochrany podle autorského zákona, se zachází jako s literárními díly (například úvody k inventářům).
 
Čl. 4
Pořizování reprodukcí archiválií
 
(1) Reprodukce archiválií se poskytují v závislosti na provozních podmínkách a technických možnostech archivu. Reprodukce archiválií, u nichž to nedovoluje jejich fyzický stav, se neposkytují.
 
(2) Reprografické kopie poskytované archivem vyhotoví na požádání dozor v badatelně. Jiný způsob reprodukce si musí badatel zajistit mimo Ústřední archiv zeměměřictví a katastru sám, včetně přepravy archiválie. V tomto případě je ochrana fyzického stavu archiválie a její bezpečnost zajištěna doprovodem zaměstnance archivu. Doprovod archiválie k reprodukci mimo archiv povoluje vedoucí archivu. Archiv není povinen vyhovět žádosti o doprovod archiválie, pokud není tento doprovod předem dojednán. Doprovod archiválie k reprodukci musí být zajištěn tak, aby byla archiválie vrácena do archivu tentýž den do ukončení provozních hodin badatelny.
 
(3) Reprodukce nepublikovaných archivních pomůcek se neposkytují, pokud tak nepovolí případný vlastník autorských práv k této pomůcce.
 
Čl. 5
Zapůjčování archiválií mimo archiv
 
(1) Archiválie se mimo archiv nepůjčují. Jen zcela výjimečně lze se souhlasem vedoucího archivu archiválie zapůjčit, a to s přihlédnutím ke smyslu, účelu a okolnostem jejich využívání, za podmínek zaručujících odpovídající míru ochrany archiválií během převozu i v místě dočasného uložení a s ohledem na náklady s tím spojené. Archiválie nelze zasílat poštou, nýbrž se vždy za předem dohodnutých podmínek převážejí pověřeným zaměstnancem určeným vedoucím archivu.
 
(2) Při zapůjčování archiválií je archiv povinen vystavit vypůjčiteli revers, obsahující
a) přesný soupis zapůjčovaných archiválií,
b) účel výpůjčky,
c) datum výpůjčky a lhůtu vrácení archiválií,
d) údaje identifikující vypůjčitele i případnou jím pověřenou osobu
e) vlastnoruční podpis vypůjčitele nebo jím pověřené osoby a úřední razítko vypůjčitele, pokud jde o právnickou osobu.
f) upozornění na povinnost vypůjčitele zajistit bezpečné uložení vypůjčených archiválií a jejich navrácení do archivu v původním stavu.
 
(3) Zapůjčené archiválie se zapíší v archivu do zvláštní knihy výpůjček a zápůjček.
 
(4) Jestliže vypůjčitel nevrátí zapůjčené archiválie v dohodnuté lhůtě a nedohodne prodloužení lhůty, nebudou mu další požadované archiválie zapůjčovány až do doby vrácení zapůjčených archiválií.
 
Čl. 6
Využívání knihovny archivu
 
Knihy a časopisy z příruční knihovny archivu slouží pouze k prezenčnímu studiu v badatelně archivu, mimo badatelnu se nezapůjčují.
 
Čl. 7
Exkurze do archivu
 
Vstup do jiných prostor  archivu než do badatelny při exkurzích do archivu povoluje vedoucí archivu a uskutečňuje se pouze v doprovodu jím pověřeného zaměstnance.
 
Čl. 8
Úhrada za služby poskytované badatelům a reprodukční poplatky
 
(1) Úhrada za služby poskytované archivem na žádost badatelů a reprodukční poplatky jsou stanoveny Ceníkem služeb Zeměměřického úřadu a jsou v souladu s Ceníkem služeb a reprodukčních poplatků platným ve veřejných archivech.
 
(2) Ceník služeb a reprodukčních poplatků je badatelům přístupný k nahlédnutí v badatelně archivu a dálkovým přístupem.
 
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
 
(1) Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další nahlížení do archiválií odepřeno, popřípadě udělený souhlas odvolán.
 
(2) Ke dni účinnosti tohoto badatelského řádu se ruší Badatelský řád Ústředního archivu zeměměřictví a katastru ze dne 4. července 2005, č.j. ZÚ1403/2005-381.
 
(3) Tento badatelský řád nabývá platnosti ke dni podpisu ředitele úřadu s tím, že k jeho účinnosti dochází ke dni 1.10.2009.
 
V Praze dne 24.9.2009  
           
Badatelský řád schválil Ing. Jiří Černohorský, ředitel Zeměměřického úřadu, v.r.

Poslední aktualizace: 24.05.2018
Poslední revize: 24.01.2024
Autor: 63

Aktuality

15.02.2024

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024)
 
je k dispozici ke stažení.02.01.2024
S účinností od 1. ledna 2024 jmenovala vláda na základě výsledku výběrového řízení Ing. Karla Štencla do funkce předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Ing. Štencel zastával od roku 2007 funkci místopředsedy a ředitele sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí.

01.07.2023
Publikace otevřených dat ČÚZK od 1. 7. 2023
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zveřejňuje Zeměměřický úřad od 1. 7. 2023 údaje ZABAGED®, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data.
 Resort ČÚZK nyní poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně, na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0., veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií). Jejich přehled je uveden na Geoportále ČÚZK, v záložce Data.