Mapy správního rozdělení - tištěné produkty

Přehledné mapy v měřítkách 1 : 200 000, 1 : 500 000, 1 : 1 000 000 a 1 : 2 000 000, které poskytují informace o územně správním členění České republiky na kraje, okresy a území obcí s rozšířenou působností. V Mapě správního rozdělení ČR
1 : 500 000 jsou zobrazeny také obecní hranice a názvy obcí s více než 1000 obyvateli a v Mapě správního rozdělení ČR
1 : 200 000 i hranice katastrálních území a názvy všech obcí a jejich částí.

Objednávkový formulář tištěných produktů

Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 200 000

Mapa správního rozdělení ČR 1 : 200 000 Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 200 000 (MSR 200) pokrývá území České republiky v počtu 13 mapových listů různého formátu podle rozsahu a tvaru jednotlivých krajů a nemá souvislý klad mapových listů (mapové listy se překrývají).

MSR 200 obsahuje hranice, sídla, popis a vysvětlivky k mapě. Hranice jsou rozlišeny na státní, krajské, okresní a obvodní v hlavním městě Praze, dále na hranice statutárních měst, městských obvodů nebo městských částí ve statutárních městech a hlavním městě Praze, hranice správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně) a obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně), měst nebo obcí, katastrálních území (územně technických jednotek) a území přiřazených k jiné obci (dosud přesně nestanovená hranice). Sídla jsou rozlišena na hlavní město, statutární města, krajská města, města, ostatní obce a části měst nebo obcí. Podtržením jsou vyznačeny sídla krajů, správních obvodů v hl. m. Praze, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem. Popis zahrnuje názvy sídel, okresů, obvodů a městských částí ve statutárních městech a v hlavním městě Praze, čísla mapových listů Základní mapy České republiky 1:50 000, rámové a mimorámové údaje a textovou část vysvětlivek. Úplné vysvětlivky k mapě jsou uvedeny na každém mapovém listu. Předměty obsahu MSR 200 jsou znázorněny v celém mapovém poli na jednotlivých mapových listech v rozsahu území příslušného kraje, i na přiléhajících částech území sousedních krajů, avšak pouze na území ČR.

Mapa se vydává ve dvou variantách – s barevným vyplněním územních správních celků a bez barevného vyplnění územních správních celků. Druhá zmíněná verze je vhodná zejména k doplňování vlastního tematického obsahu.

Aktuální vydání těchto map je z roku 2021.

Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 500 000

Mapa správního rozdělení ČR 1 : 500 000 Česká republika – Mapa správního rozdělení 1 : 500 000 (MSR 500) zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2. Rozměry papíru jsou 105 x 68,5 cm, rozměry mapového pole jsou 99 x 62,5 cm.

Obsahuje hranice, sídla, popis, barevné výplně ploch krajů a území správních obvodů obcí s rozšířenou působností a vysvětlivky k mapě. Šedým podtiskem jsou vyznačeny plánky sídel. Hranice jsou rozlišeny na státní, krajské, okresní, hranice obvodů hl. m. Prahy, správních obvodů hl. m. Prahy, správních obvodů obcí s rozšířenou působností (obce III. stupně) a obcí s pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně), hranice statutárních měst, měst a obcí. Popis zahrnuje úřední názvy sídel s počtem nad 1000 obyvatel, obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, okresů, krajů, název a měřítko mapy s tirážními údaji, údaje grafického měřítka a textovou část vysvětlivek.

Barevné výplně odlišují území jednotlivých krajů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vzájemně odlišeny odstíny barvy příslušného kraje. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Mapa je doplněna mapami správního rozdělení hlavního města Prahy a statutárních měst v měřítku 1 : 200 000 doplněnými seznamy městských částí a městských, případně správních obvodů.

Mapa obsahově navazuje na Mapu správního rozdělení ČR 1 : 200 000.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2021.

Mapa správního rozdělení České republiky 1:1 000 000

Mapa správního rozdělení ČR 1 : 1 000 000 Česká republika – Mapa správního rozdělení 1 : 1 000 000 (MSR 1M) je vyhotovena na podkladu mapy České republiky 1 : 1 000 000 a obsahově navazuje na mapu „Česká republika – Mapa správního rozdělení 1 : 500 000“. Zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2. Rozměry papíru jsou 53,5 x 35 cm, rozměry mapového pole jsou 49,5 x 31 cm.

MSR 1M obsahuje hranice, sídla, silniční síť, popis, barevné výplně ploch okresů a vysvětlivky k mapě. Hranice jsou rozlišeny na státní, krajské, okresní a správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Popis zahrnuje názvy sídel s rozlišením na hlavní město České republiky (ČR), statutární města, krajská a okresní města, města, obce a části obcí, název a měřítko mapy s tirážními údaji, údaje grafického měřítka a textovou část vysvětlivek. Barevné výplně odlišují území jednotlivých krajů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vzájemně odlišeny odstíny barvy příslušného kraje. Zadní strana mapy obsahuje textové informace o správním rozdělení ČR a vybraných statutárních měst.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2021.

Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 2 000 000

Mapa správního rozdělení ČR 1 : 2 000 000 Mapa správního rozdělení České republiky 1 : 2 000 000 (MSR 2M) vytištěná na papíru velikosti A4.

Obsahuje hranice, sídla a popis. Hranice jsou rozlišeny na státní, krajské, okresní a hranice ORP. Popis zahrnuje názvy hlavního města Prahy, názvy krajských a okresních měst, název a měřítko mapy s tirážními údaji, údaje grafického měřítka a číselník krajů. Barevné výplně odlišují území jednotlivých krajů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vzájemně odlišeny odstíny barvy příslušného kraje. Zadní strana mapy obsahuje seznam obcí s rozšířenou působností uspořádaný podle samosprávných krajů. Verze pro tisk ke stažení zde.

Aktuální vydání této mapy je z roku 2021.

Zpět na stránku Základní sortiment prodejny map.

Aktuality

15.02.2024

Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024)
 
je k dispozici ke stažení.02.01.2024
S účinností od 1. ledna 2024 jmenovala vláda na základě výsledku výběrového řízení Ing. Karla Štencla do funkce předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Ing. Štencel zastával od roku 2007 funkci místopředsedy a ředitele sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí.

01.07.2023
Publikace otevřených dat ČÚZK od 1. 7. 2023
Na základě novely zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, zveřejňuje Zeměměřický úřad od 1. 7. 2023 údaje ZABAGED®, ortofota České republiky, státního mapového díla, databázového souboru geografického názvosloví a bodových polí bezplatně jako otevřená data.
 Resort ČÚZK nyní poskytuje ve formě otevřených dat, bezplatně, na základě jednotné licence Creative Commons CC BY 4.0., veškerá prostorová data (s výjimkou leteckých měřických snímků a archiválií). Jejich přehled je uveden na Geoportále ČÚZK, v záložce Data.