Informace zveřejňované povinně podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název

Český úřad zeměměřický a katastrální

2. Důvod a způsob založení Základní informace o ČÚZK
3. Organizační struktura Organizační struktura úřadu
Organizační struktura resortu
Poradci a poradní orgány
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Pod sídlištěm 1800/9
Praha 8
182 11
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pod sídlištěm 1800/9
Praha 8
182 11
4.3 Úřední hodiny všech úřadoven pro osobní návštěvu
4.4 Telefonní čísla
4.5 Číslo faxu
Kancelář předsedy 284 041 204
Samostatné oddělení kontroly a dohledu 284 041 201
4.6 Adresa internetové stránky
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Další elektronické adresy
ID datové schránky:uuaaatg
 
5. Případné platby lze poukázat
000000-0006828001/0710
IBAN CZ22 0710 0000 0000 0682 8001
- variabilní symbol ve tvaru: kalendářní rok a první čtyři číslice čísla jednacího (např. 20121204) nebo číslo faktury
- specifický symbol se neuvádí
6. IČ
00025712
7. DIČ
není plátcem DPH
8. Dokumenty
 
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádost o informace
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy nebo další podání se zasílají na adresu ČÚZK nebo je lze v písemné podobě podávat v podatelně ČÚZK v přízemí budovy zeměměřických a katastrálních úřadů Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy. Opravné prostředky proti rozhodnutím ČÚZK se podávají stejným způsobem ve lhůtách, které jsou v rozhodnutích uvedeny.
Elektronická podání ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce doručená ČÚZK se vyzvedávají ve dnech pondělí až čtvrtek vždy v 8,15 a ve 14,15 hodin, v pátek v 8,15 hodin. Elektronická adresa podatelny ČÚZK je cuzk@cuzk.cz.
Více informací o elektronickém podání.
Ústní podání do protokolu či osobně nahlížet do spisu lze činit u odboru kontroly a dohledu ČÚZK vždy v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8,00 do 15,00 hodin.
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí, které vydal ČÚZK v prvním stupni, lze podat rozklad. Rozklad lze podat osobně v podatelně nebo zaslat poštou na shora uvedenou poštovní adresu. Lhůta pro podání rozkladu činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustný. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Pro podání rozkladu není stanoven žádný formulář.
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
 
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
Pokyny ČÚZK číslo 1 - 45
Návody ČÚZK
Statuty a organizační řády úřadů
15. Úhrady za poskytování informací
 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
-
16. Licenční smlouvy
 
16.1 Vzory licenčních smluv
-
16.2 Výhradní licence
-
17. Výroční zpráva podle zákona
č. 106/1999 Sb.
18. Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb. Informace o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.

Příjem oznámení státních zaměstnanců o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s § 2 nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, určil předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního státního zaměstnance, který přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření (prošetřovatel). Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.
Prošetřovatel Ing. Mgr. Josef Jandl, CSc., interní auditor ČÚZK
Schránka umístěna v 5. patře budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 (na chodbě u centrálních výtahů)
Elektronická adresa oznamovani.cuzk@cuzk.cz

 

Datum poslední aktualizace: 21.03.2019

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.

02.09.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 23. září 2020.

17.08.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2020) je k dispozici ke stažení.