Informace zveřejňované povinně podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název

Český úřad zeměměřický a katastrální

2. Důvod a způsob založení Základní informace o ČÚZK
3. Organizační struktura Organizační struktura úřadu
Organizační struktura resortu
Poradci a poradní orgány
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Pod sídlištěm 1800/9
Kobylisy
182 11
Praha 8
 
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Pod sídlištěm 1800/9
Kobylisy
182 11
Praha 8
4.3 Úřední hodiny všech úřadoven pro osobní návštěvu
4.4 Telefonní čísla
4.5 Adresa internetové stránky
4.6 Adresa podatelny https://www.cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememericky-a-katastralni/Podatelna.aspx

Technickým nosičem pro případy doručování elektronického podání poštou nebo osobně je CD-ROM, DVD-ROM, USB flash disk. Jako technický nosič dat není možné využít veřejné online úložiště nebo cloudové služby a zaslat pouze odkaz pro stažení.
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Datová schránka
ID datové schránky: uuaaatg
 
5. Případné platby lze poukázat
000000-0006828001/0710
IBAN CZ22 0710 0000 0000 0682 8001
- variabilní symbol ve tvaru: kalendářní rok a první čtyři číslice čísla jednacího (např. 20121204) nebo číslo faktury
- specifický symbol se neuvádí
6. IČO
00025712
7. Plátce daně z přidané hodnoty
není plátcem DPH
8. Dokumenty
 
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádosti o informace
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 
10. Příjem podání a podnětů
Žádosti, stížnosti, návrhy nebo další podání se zasílají na adresu ČÚZK nebo je lze v písemné podobě podávat v podatelně ČÚZK v přízemí budovy zeměměřických a katastrálních úřadů Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy. Opravné prostředky proti rozhodnutím ČÚZK se podávají stejným způsobem ve lhůtách, které jsou v rozhodnutích uvedeny.
Elektronická podání ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce doručená ČÚZK se vyzvedávají ve dnech pondělí až čtvrtek vždy v 8,15 a ve 14,15 hodin, v pátek v 8,15 hodin. Elektronická adresa podatelny ČÚZK je cuzk@cuzk.cz.
Více informací o elektronickém podání.
Ústní podání do protokolu či osobně nahlížet do spisu lze činit u odboru kontroly a dohledu ČÚZK vždy v pondělí a ve středu od 8,00 do 17,00 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8,00 do 15,00 hodin.
11. Předpisy
 
11.1 Nejdůležitější používané předpisy Právní předpisy v oboru zeměměřictví a katastru
Právní předpisy související se zeměměřictvím a katastrem

K nahlédnutí jsou předpisy přístupné v kanceláři předsedy ČÚZK
11.2 Vydané právní předpisy Pokyny ČÚZK číslo 1 - 45
Návody ČÚZK
Statuty a organizační řády úřadů
12. Úhrady za poskytování informací
 
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací
Správní poplatky za vydání stejnopisu, opisu, kopie
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
13. Licenční smlouvy
 
13.1 Vzory licenčních smluv -
13.2 Výhradní licence -
14. Výroční zpráva podle zákona
o svobodném přístupu k informacím

Příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání

Na základě § 9 odst. 1 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (zákon o ochraně oznamovatelů, určil předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního státního zaměstnance, příslušného k přijímání oznámení, prošetření podezření v nich obsažených a přijímání následných opatření (příslušná osoba). Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.
Příslušná osoba Ing. Mgr. Josef Jandl, CSc., interní auditor ČÚZK
Schránka umístěna v 5. patře budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 (na chodbě u centrálních výtahů)
Elektronická adresa oznamovani.cuzk@cuzk.cz
Roční zpráva příslušné osoby Roční zprávy ke stažení

Ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o ochraně oznamovatelů je vyloučeno přijímání oznámení osob, které pro služební úřad nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) tohoto zákona.

V případě, že se oznamovatel podezření na protiprávní jednání rozhodne nevyužít vnitřní oznamovací systém služebního úřadu, může využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Datum poslední aktualizace: 31.01.2024

Aktuality

29.05.2024
Leták s praktickými informacemi, jak správně a jednoduše požádat o vklad katastru nemovitostí elektronicky, najdete zde.

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.
 

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

25.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.