Katastr nemovitostí a ochrana osobních údajů

Dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), známé pod zkratkou GDPR (z anglického General Data Protection Regulation), které stanovuje jednotný právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU. 

Nařízení se vztahuje i na vedení osobních údajů v katastru nemovitostí. Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) je v postavení správce osobních údajů evidovaných v katastru, katastrální úřady jsou zpracovateli osobních údajů evidovaných v katastru. Vedení osobních údajů v katastru se řídí katastrálním zákonem, který stanoví, že katastr nemovitostí je veřejný seznam. Správce ani zpracovatel tedy nemusí žádat o souhlas s vedením osobních údajů, neboť je jeho zákonnou povinností tyto údaje zpracovávat a zveřejňovat. Osobní údaje se z katastru také nikdy nebudou vymazávat, neboť katastrální úřady jsou povinny vést historii právních vztahů k nemovitostem v celé kontinuitě (od založení evidence nemovitostí).

V katastru se vedou osobní údaje vlastníků a jiných oprávněných osob v rozsahu stanoveném katastrálním zákonem, přičemž o fyzické osobě se do katastru zapisuje jméno, příjmení, rodné číslo (nemá-li je, pak datum narození), adresa trvalého pobytu (a nemá-li ji, adresa bydliště). Vzhledem k tomu, že v katastru je zapsána celá řada osob, které mají stejné jméno, příjmení a datum narození jako jiná v katastru zapsaná osoba (cca 6 000 duplicit a dokonce asi 150 triplicit), přičemž adresa není z řady důvodů spolehlivým identifikačním údajem, je pro jednoznačnou identifikaci vlastníka nezbytné i vedení rodného čísla. Rozsah osobních údajů zapisovaných do KN je tedy přiměřený účelům, pro které je katastr vedený, a v souvislosti s nařízením tak nedojde k žádné jeho změně.

S ohledem na zajištění shody Nařízení a zpracování osobních údajů v podmínkách ČÚZK bylo nutné učinit některé změny v oblasti poskytování údajů z katastru. Tyto změny se netýkají poskytování  jednotlivých údajů, jako například výpisů z katastru nemovitostí. Nic nebylo změněno ani pro uživatele aplikací Dálkový přístup nebo Nahlížení do katastru nemovitostí.

Na základě novely vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, došlo s účinností od 1. 1. 2019 ke změně pouze při poskytování údajů katastru nemovitostí v souborové formě (údaje hromadného charakteru ve výměnném formátu katastru - VFK). Změna se týká souborových dat, která obsahují osobní údaje (nikoliv tedy např. výměnného formátu digitální katastrální mapy). Údaje souboru popisných informací ve výměnném formátu obsahují pouze šifrovaný interní identifikátor fyzické osoby (byla provedena tzv. pseudonymizace). Uživatelé výměnného formátu získají na základě tohoto identifikátoru údaje o konkrétním vlastníkovi nebo jiném oprávněném novou webovou službou dálkového přístupu. Posouzení zákonnosti a přiměřenosti rozsahu takto získaných osobních údajů bude povinností koncových uživatelů. Užití této funkce webové služby bude auditováno pro potřeby provádění kontrolních činností (např. dozorovým úřadem)

Podrobnější údaje týkající se zpracování osobních údajů orgány katastru a zeměměřictví najdete pod následujícími odkazy:

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.