Informace zveřejňované povinně podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název

Katastrální úřad pro Liberecký kraj

2. Důvod a způsob založení Základní informace o katastrálních úřadech
3. Organizační struktura Organizační struktura úřadu
Organizační struktura resortu
4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa
Info na hlavní stránce úřadů:
Katastrální úřad pro Liberecký kraj

Katastrální pracoviště Česká Lípa
Katastrální pracoviště Frýdlant
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
Katastrální pracoviště Liberec
Katastrální pracoviště Semily
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
viz 4.1
4.3 Úřední hodiny všech úřadoven pro osobní návštěvu
viz 4.1
4.4 Telefonní čísla
viz 4.1
4.5 Číslo faxu
viz 4.1
4.6 Adresa internetové stránky
viz 4.1
4.7 Adresa e-podatelny
viz 4.1
4.8 Další elektronické adresy
viz 4.1
5. Případné platby lze poukázat
Platby správních poplatků:
3711-11522461/0710
IBAN: CZ86 0710 0037 1100 1152 2461

Ostatní platby:
19-11522461/0710
IBAN: CZ70 0710 0000 1900 1152 2461
6. IČ
00213713
7. DIČ
není plátcem DPH
8. Dokumenty
 
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet
9. Žádost o informace
10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy nebo další podání se zasílají na adresu KÚ nebo je lze v písemné podobě osobně podávat na podatelně v přízemí budovy Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj Rumjancevova 149/10, 460 65 Liberec 1 v úředních hodinách pro podatelnu. Opravné prostředky proti rozhodnutím KÚ se podávají stejným způsobem ve lhůtách, které jsou v rozhodnutích uvedeny. Ústně se stížnosti oznámí podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb. proti postupu správního orgánu podávají v místnosti č. 108 – 1. patro a stížnosti, oznámení a podněty podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb. proti nevhodnému chování úředních osob v místnosti č. 312 – 3. patro v úředních hodinách pro podatelnu, jak jsou uvedeny výše. Elektronická adresa podatelny KÚ pro Liberecký kraj je ku.proliberkraj@cuzk.cz.
Více informací o elektronickém podání
11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí, které vydal KÚ pro Liberecký kraj v prvním stupni, kromě rozhodnutí o povolení vkladu a rozhodnutí o zamítnutí vkladu, lze podat odvolání. Lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Pro podání odvolání není stanoven žádný formulář. Proti rozhodnutí o povolení vkladu není podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přípustný opravný prostředek ani žaloba ve správním soudnictví. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu není odvolání přípustné. Lze proti němu podat žalobu podle páté části občanského soudního řádu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení.
12. Formuláře
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
 
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy
Pokyny ČÚZK číslo 1 - 45
Návody ČÚZK
Statuty a organizační řády úřadů
15. Úhrady za poskytování informací
 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
-
16. Licenční smlouvy
 
16.1 Vzory licenčních smluv
-
16.2 Výhradní licence
-
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Příjem oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání

Na základě § 9 odst. 1 zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (zákon o ochraně oznamovatelů, určil/a ředitel/ka KÚ státního zaměstnance, příslušného k přijímání oznámení, prošetření podezření v nich obsažených a přijímání následných opatření (příslušná osoba). Současně byla zřízena schránka pro příjem oznámení v listinné podobě a adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě.
Příslušná osoba Ing. Pavlína Grulyová
Schránka Umístěna ve vstupní hale Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Rumjancevova 10, Liberec
Elektronická adresa oznamovani.ku.liberec@cuzk.cz
Roční zpráva příslušné osoby Roční zprávy ke stažení

Ve smyslu § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 zákona o ochraně oznamovatelů je vyloučeno přijímání oznámení osob, které pro služební úřad nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) tohoto zákona.

V případě, že se oznamovatel podezření na protiprávní jednání rozhodne nevyužít vnitřní oznamovací systém služebního úřadu, může využít externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Datum poslední aktualizace: 28.07.2023

Aktuality úřadu

Katastrální úřad v současné době nemá žádné aktuality.

Aktuality resortu

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily

16.02.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024) je k dispozici ke stažení.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště NáchodKatastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.