Tematický okruh č. 4: PODPORA TRHU S NEMOVITOSTMI

(text schválen Plénem Nemofora dne 21. 3. 2000)

Charakteristika:

Záměrem tohoto okruhu je obsáhnout a nastínit řešení problémů, které nejsou dlouhodobě řešeny a bez pokroku v jejich řešení by nebylo možno úspěšně pokračovat v řadě ekonomických projektů a ani v daňových reformách.

První okruh – Úkoly všeobecné
- dosáhnout v připravované kodifikaci Občanského zákoníku, aby stavba byla součástí pozemku, nebo rozšířit předmět evidence v katastru nemovitostí o další stavby, případně vytvořit registr staveb.

Druhý okruh – Ceny pozemků, cenové mapy, mapy obvyklého nájemného
A - Metodika cenových map
B - Metodika map obvyklého nájemného

K prvnímu okruhu

Současný stav považujeme v kontextu Evropské unie za neudržitelný. Navrhovaný stav bude muset dořešit systémově rozdílné vlastnické vztahy. Pokud nebude do občanského zákoníku promítnuta zásada, že stavba je součástí pozemku, bude nutné řešit stav, kdy v katastru nemovitostí podle stávající úpravy není cela řada staveb zapsána, mnohdy se jedná o rozsáhlé komplexy a řada staveb je slučkou spojena do jedné parcely a je obtížné jejich rozlišení.
 

K druhému okruhu

Dlouhodobě není zpracována jednotná metodika pro tvorbu cenových map, takže současná situace je taková, že pouze málo měst má zpracovanou cenovou mapu pozemků. Tato situace přináší negativní stav při oceňování majetku pro daňové účely. Rovněž příprava deregulace nájemného od roku 2002 bude vyžadovat zřízení map obvyklého nájemného, bez kterých by nebylo možno tento proces prakticky uskutečnit bez enormního nárůstu sporů o výši nájemného. A právě tyto mapy, bez cenových map pozemků, nebude možno vypracovat.
 

Specifikace cílů pro rok 2000

1.
Zpracovat a předložit radě Nemofora návrh metodiky pro tvorbu cenových map k dalšímu projednání.
Termín 15. 4. 2000
Zpracovat podle navržené metodiky několik příkladů cenových map pozemků pro vybraná města a obce.

2.
Zajistit konání odborného semináře v květnu 2000 pro pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí, rovněž za účasti zástupců Nemofora, na téma: Cenové mapy pozemků a Cenové mapy obvyklého nájemného. Předpokládaný výstup: Metodika pro tvorbu Cenových map obvyklého nájemného.
Termín 31. 5. 2000

3.
Pro úspěšnou praktickou realizaci vypracovat návrh na zřízení vyšších znaleckých výborů, které by byly zřízeny při jednotlivých finančních úřadech a měly by napomoci finančním úřadům při rozhodování v daňových sporech.
Termín 31. 5. 2000

Aktuality

22.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí.

15.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor.

14.08.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2017) je k dispozici ke stažení.

08.08.2017
Z důvodu závažné havárie na síťové infrastruktuře poskytovatele služby došlo dne 8. srpna 2017 k celodennímu omezení provozu mimopražských katastrálních pracovišť.
Provoz by měl být v plném rozsahu obnoven ve středu 9. srpna. Za způsobené problémy se uživatelům služeb katastru nemovitostí omlouváme.

01.08.2017
Dne 18. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 9. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

28.07.2017
Dnem 15.8.2017 nabývá účinnosti dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí.