Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku
a oznámení o příjmech, darech a závazcích

dle § 13 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů


INFORMACE O REGISTRU

Zákon č. 159/2006 Sb. , o střetu zájmů, v platném znění (dále jen „zákon“), ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností vykonávaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Veřejnými funkcionáři v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) jsou:

 • předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního,
 • ředitel Zeměměřického úřadu, ředitelé katastrálních úřadů a ředitelé zeměměřických a katastrálních inspektorátů,
 • ředitelé/vedoucí odborů a ředitelé sekcí ve výše uvedených úřadech.
Na tyto osoby se však povinnosti podle zákona vztahují pouze tehdy, jestliže v rámci výkonu své činnosti:
 • nakládají s finančními prostředky jako příkazce operace a hodnota finanční operace přesáhne 250.000 Kč,
 • bezprostředně se podílejí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, nebo
 • rozhodují ve správním řízení, s výjimkou blokového řízení.

Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích podává veřejný funkcionář formou čestného prohlášení Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu, který vede registr oznámení v souladu s § 14 odst. 1 písmeno c) zákona, s výjimkou předsedy ČÚZK, který podává výše uvedená oznámení do registru vedeném mandátovým a imunitním výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Název formuláře Soubory ke stažení
Žádost o nahlížení do registru oznámení  (PDF)  (RTF)

Vyplněnou žádost lze podat

 • osobně v podatelně ČÚZK v těchto úředních hodinách: Po a St 8:00-17:00; Út a Čt 8:00-15:00; Pá 8:00-13:00,
 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, nebo
 • elektronicky do elektronické podatelny na adresu cuzk@cuzk.cz.
Do registru je možné nahlížet:
 • osobně v době od 9:00 do 15:00 hod. na adrese Pod Sídlištěm 9, Praha 8, po předchozí dohodě s kontaktní osobou, Ing. Petrem Bučilem, tel. 28404 1296, petr.bucil@cuzk.cz nebo
 • v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě po obdržení přístupového jména a hesla, a to na adrese https://www.imunis.cz/esz/prihlaseni.aspx .

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje správce tyto informace:

Evidenční orgán – Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod Sídlištěm 9/1800, Praha 8, IČ: 00025712

Podrobněji k ochraně osobních údajů  
Účel zpracování osobních údajů Vedení Registru oznámení o činnostech, příjmech, majetku, darech a závazcích podle § 13 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“).
Kategorie osobních údajů Adresní a identifikační údaje.
Kategorie subjektů údajů Veřejní funkcionáři podle zákona o střetu zájmů a každý, kdo požádá v souladu se zákonem o střetu zájmů o nahlédnutí do registru.
Kategorie příjemců Každý, kdo požádá v souladu se zákonem o střetu zájmů o nahlédnutí do registru a orgány příslušné k rozhodování o porušení povinnosti zákona o střetu zájmů.
Doba uchování osobních údajů 5 let od ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře.
5 let ode dne podání žádosti o nahlížení do registru.

NÁKLADY NA POŘÍZENÍ REGISTRU OZNÁMENÍ

Náklady z rozpočtových prostředků na pořízení SW vybavení - registru oznámení dosáhly celkem 10.015 Kč včetně DPH.
Náklady z rozpočtových prostředků na roční aktualizaci SW vybavení činí 1.690 Kč včetně DPH.

PŘÍSTUP K REGISTRU OZNÁMENÍ V EL. PODOBĚ

Přístup k registru oznámení v elektronické podobě .

Aktuality

26.06.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

22.06.2017
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

16.06.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Analytik-programátor.

14.06.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2017) je k dispozici ke stažení.

01.06.2017
Na stránce Zeměměřictví - Zeměměřické činnosti  jsou v anonymizované podobě vystavována rozhodnutí vydaná ve věcech správního trestání na úseku zeměměřictví.

29.05.2017
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území - stav ke dni 24.5.2017