Mapy velkých měřítek - tištěné produkty

Mapami velkých měřítek na území České republiky jsou mapy katastrální a Státní mapa 1 : 5 000 (SM 5). Obě tato mapová díla pokrývají celé státní území. Katastrální mapy poskytují katastrální úřady (informace o poskytování údajů z KN jsou zde).
Seznam mapových značek mapy SM5 ke stažení ve formátu PDF zde.

Objednávkový formulář tištěných produktů

Státní mapa 1 : 5 000

Státní mapa 1 : 5 000 je státním mapovým dílem velkého měřítka. Zobrazuje území České republiky v souvislém kladu mapových listů na 16 301 mapovém listě. Rozměry mapového pole se zobrazeným územím 5 km2 jsou 50 x 40 cm. Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z listů státní mapy měřítka 1 : 50 000, rozdělených na 10 sloupců a 10 vrstev, název listu je doplněn čísly sloupce a vrstvy.

Interval vrtevnic je 1, 2, a 5 m. Pouze u SMO5 a SM 5 R se můžeme setkat i s intervalem vrstevnic 2,5 m.

Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis.

Předmětem polohopisu jsou body bodových polí, hranice parcel, druhy pozemků a způsoby jejich užití, stavby, správní a katastrální hranice, chráněná území a další prvky polohopisu. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi s popisem nadmořských výšek a terénní tvary a popis sestává z geografických názvů, názvů veřejných prostranství a druhových názvů. Mapové listy jsou doplněny rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí (S-JTSK). Dnes existují 4 verze
Státní mapy 1 : 5 000
  • Státní mapa 1 : 5 000 – odvozená (SMO 5)
  • Státní mapa 1 : 5 000 (SM 5)
  • Státní mapa 1 : 5 000 – rastrová (SM 5 R)
  • Nová podoba Státní mapy 1 : 5 000 (SM 5 N) s výplněmi nebo bez výplní ploch

Státní mapa 1 : 5 000 – rastrová je k dispozici z celého území ČR, na území, kde již existuje nová podoba Státní mapy 1 : 5 000 není k dispozici Státní mapa 1 : 5 000 – odvozená ani Státní mapa 1 : 5 000.

Státní mapa 1 : 5 000 - odvozená

ukázka Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené Základním polohopisným grafickým podkladem byly katastrální mapy, výškopisným podkladem zpravidla Základní mapa České republiky 1 : 10 000. Polohopisný obsah mapy byl doplněn dalšími prvky z dostupných grafických podkladů, především z leteckých snímků. Od roku 2001 je SMO 5 postupně nahrazována Státní mapou 1 : 5 000 a od roku 2009 novou podobou Státní mapy 1 : 5 000 v návaznosti na digitalizaci souboru geodetických informací katastru nemovitostí

Státní mapa 1 : 5 000

ukázka Státní mapy 1 : 5 000 Státní mapa 1 : 5 000 (SM 5) se zpracovávala od roku 2001 a postupně nahrazovala stávající analogovou Státní mapu 1 : 5 000 – odvozenou. Vznikala pouze na území, kde existovala digitální katastrální mapa (DKM) nebo katastrální mapa digitalizovaná (KM–D). SM 5 je tvořena třemi složkami:
  • katastrální složkou, jejímž podkladem je DKM nebo KM–D
  • výškopisnou složkou, která vychází z vektorového souboru vrstevnic Základní báze geografických dat České republiky – ZABAGED®
  • topografickou složkou, kterou tvoří ortofoto

Státní mapa 1 : 5 000 – rastrová

ukázka Státní mapy 1 : 5 000 - rastrové Státní mapa 1 : 5 000 – rastrová (SM 5 R) se zpracovávala v letech 2003 až 2007. Vznikla skenováním tiskového podkladu polohopisu z posledního vydání SMO 5. Je tvořena třemi složkami:
  • katastrální složku tvoří rastrový obraz polohopisu posledního vydání Státní mapy 1 : 5 000 – odvozené (SMO 5)
  • výškopisnou složku tvoří rastrový obraz výškopisu posledního vydání SMO 5
  • topografickou složku tvoří ortofoto

Nová podoba Státní mapy 1 : 5 000

ukázka Nové podoby Státní mapy 1 : 5 000 Tento produkt představuje novou podobu Státní mapy 1 : 5 000 ve vektorové formě, jejíž předností je aktuálnost a barevné zpracování. Nová podoba SM 5 je koncipována jako automatická vizualizace vybraných typů objektů odvozených či převzatých z dat katastrálních map, ZABAGED® , Geonames a databáze bodových polí. Nová podoba Státní mapy 1:5 000 je opakovaně generována dvakrát ročně pouze na části území ČR, kde je již dostupná vektorová forma katastrální mapy. K tisku jsou určeny jen mapové listy s úplným pokrytím plochy mapového listu a jsou tištěny pouze na základě konkrétního požadavku zákazníka.


Tiskový výstup je možné objednat v E-shopu Geoportálu ČÚZK, e-mailem, objednávkovým formulářem tištěných produktů nebo osobně na prodejně map.

Zpět na stránku Základní sortiment prodejny map.