Postup při poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb.

Formy podání žádosti: ústně nebo písemně
 
Způsoby podání žádosti: prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, poštou, osobně, atp.
 
Povinné náležitosti žádosti:

 • určení povinného subjektu, jemuž je žádost adresována,
 • sdělení, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „InfZ“),
 • fyzická osoba uvede: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,
 • právnická osoba uvede: název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
 
Žádost se musí vztahovat k působnosti povinného subjektu, musí být srozumitelná a musí z ní být zřejmé, jaká konkrétní informace je požadována.
Důležité upozornění: InfZ se nevztahuje na poskytování údajů z katastru nemovitostí. Poskytování těchto údajů upravuje zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, a podrobnosti (podmínky, rozsah a způsob) stanoví vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
 
Způsoby vyřízení žádosti:
 • poskytnutím informace do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, případně ode dne jejího doplnění či upřesnění (tato lhůta může být ze zákonných důvodů prodloužena nejvýše o 10 dnů);
 • odkazem na zveřejněnou informaci;
 • odložením žádosti (pro neuhrazení nákladů, nedoplnění chybějících údajů o žadateli, nebo protože se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu);
 • rozhodnutím o (částečném) odmítnutí žádosti (např. pro neodstranění vad nesrozumitelné žádosti, pro požadování údajů z katastru, atp.).
Proti rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od jeho doručení podat u povinného subjektu odvolání, resp. v případě ČÚZK rozklad. O podaném opravném prostředku rozhoduje nejblíže nadřízený orgán a v případě ČÚZK předseda ČÚZK na návrh jím ustavené zvláštní komise.
 
Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace zejména:
 • pokud nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci;
 • pokud mu po uplynutí lhůty pro podání informace nebyla požadovaná informace poskytnuta a ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti (např. z důvodu odložení žádosti);
 • pokud mu byla informace poskytnuta jen částečně a o zbytku žádosti nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti;
 • pokud nesouhlasí s výší úhrady požadovanou v souvislosti s poskytnutím informace.

Stížnost se podává u povinného subjektu do 30 dnů od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace nebo od doručení sdělení o odkazu na zveřejněnou informaci,
o požadované výši úhrady, nebo o odložení žádosti. Stížnost musí být ve lhůtě 7 dnů postoupena nadřízenému orgánu, který o ní rozhodne ve lhůtě 15 dnů.

Datum poslední aktualizace: 01.10.2021