Postup při žádosti o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny úřadu. Informace, která již byla zveřejněna např. na internetu nebo ve Zpravodaji ČÚZK apod., se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění nejpozději do 7 dnů od přijetí žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, je mu poskytnuta.
Ze žádosti musí být zřejmé, že je určena konkrétnímu úřadu a  že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo není li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, je žádost odmítnuta.
Pokud je požadovaná informace mimo působnost úřadu, žádost je odložena a žadatel je o tom do 7 dnů informován spolu s odůvodněním odložení. Informace je žadateli poskytnuta nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, případně ode dne doplnění žádosti. Tato lhůta může být prodloužena nejvýše o 10 dnů pouze z těchto důvodů:

  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty informován ještě před vypršením lhůty 15 dnů
Pokud úřad odmítne zcela nebo zčásti informace poskytnout, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů (případně v prodloužené lhůtě 25 dnů).
Zákon se nevztahuje na poskytování informací, jejichž poskytování upravuje zvláštní zákon (např. poskytnutí výpisu z katastru nemovitostí). Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. V takovém případě může být žádost vyhodnocena jako obecný metodicky dotaz, případně je postoupena příslušnému úřadu v rámci resortu ČÚZK.
Pokud žadatel žádá o poskytnutí více informací, z nichž pouze některé jsou vyloučeny, úřad přípustné informace poskytne a současně rozhodne o odepření vyloučených informací. Pokud proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podá žadatel ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí odvolání, v případě ČÚZK rozklad, rozhoduje o něm nejblíže nadřízený orgán a v případě ČÚZK předseda ČÚZK na návrh jím ustavené zvláštní komise, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení odvolání, příp. rozkladu.

Žadatel může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

  • pokud nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci,
  • pokud mu po uplynutí lhůty pro podání informace, informace poskytnuta nebyla a ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • pokud mu byla informace poskytnuta jen částečně a o zbytku žádosti nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Stížnost se podává do 30 dnů od doručení sdělení o skutečnosti, že informace již byla zveřejněna a kde, popř. o tom, že se žádost nevztahuje k působnosti úřadu, nebo od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. Stížnost musí být ve lhůtě 7 dnů postoupena nadřízenému orgánu, který o ní ve lhůtě 15 dnů rozhodne.

Datum poslední aktualizace: 18.07.2014