Formuláře

Pro vytvoření návrhu na vklad můžete využít interaktivní aplikaci, která vyplňování značně zjednodušuje. Aplikace je dostupná na adrese http://nv.cuzk.cz 

Podání pro katastr nemovitostí

Vklad

Název formuláře Číslo form. Soubory ke stažení
Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí www aplikace pro vyplňování  http://nv.cuzk.cz 
Základ formuláře návrhu na vklad (obálka) 6.87.1-2013 Formát A4 (PDF)
Formát A3 (PDF)
Příloha II. A Označení práv, která mají být zapsána ke stavbám, pozemkům a právu stavby 6.87.2-2013  (PDF)
Příloha II. B Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle zákona o vlastnictví bytů 6.87.3.1-2013  (PDF)
Příloha II. C Označení práv, která mají být zapsána k jednotkám vymezeným podle občanského zákoníku 6.87.3.2-2013  (PDF)
Údaje o účastnících řízení – fyzických osobách 6.87.4-2013  (PDF)
Údaje o účastnících řízení – právnických osobách 6.87.5-2013  (PDF)
Vzor 1 - vklad vlastnického práva a věcného břemene    (ZIP)
Vzor 2 - vklad zástavního práva    (ZIP)
Vzor 3 - vklad vlastnického práva k novým jednotkám podle změny prohlášení vlastníka budovy o vymezení nových jednotek    (ZIP)
Vzor 4 - vklad vlastnického a zástavního práva k bytové jednotce    (ZIP)
Vysvětlivky k formuláři návrhu na vklad   (PDF), (DOC)
Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí 6.87-2013 (ZFO)(?)

Software602 Form Filler ke stažení  – pro vyplňování formulářů ve formátu ZFO

Formuláře ve formátu ZFO mají interní logiku, která umožňuje snadnější vyplňování oproti ostatním formátům.

Ostatní podání pro zápis do KN můžete učinit bez formuláře. Nepovinné formuláře budou doplněny průběžně.

Formuláře pro některé vkladové listiny, kdy zákon stanoví, že právo zapisované do katastru vzniká, mění se nebo zaniká na základě určité skutečnosti, nebo se promlčuje, ale nestanoví listinu, na jejímž základě se tato změna zapíše do katastru.

Název formuláře Číslo form. Soubory ke stažení
Návrh na záznam práva do katastru nemovitostí 6.88.1-2017  (PDF)  (DOC)
Potvrzení o zániku podzástavního práva 6.107-2008  (PDF)  (DOC)
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního 6.112-2008  (PDF)  (DOC)
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce) 6.113-2005  (PDF)  (DOC)
Prohlášení o zániku věcného břemene (pro osobu) 6.114.1-2017  (PDF)  (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti) 6.115-2008  (PDF)  (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu) 6.116-2005  (PDF)  (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku) 6.117-2005  (PDF)  (DOC)
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) 6.118-2008  (PDF)  (DOC)
Potvrzení o zániku zástavního práva 6.120-2008  (PDF)  (DOC)
Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce 6.123-2005  (PDF)  (DOC)
Souhlasné prohlášení o vzniku, změně nebo zániku práva k nemovitosti 6.110-2011  (PDF)  (DOC)
Souhlasné prohlášení manželů, že stavba je v jejich společném jmění 6.105.1-2014  (PDF)

 
 (DOC)
Vzor 1:
 (DOC)
Vzor 2:
 (DOC
Vysvětlivky k vyplnění formulářů    (PDF)  (DOC)

Volitelné přílohy

(rozšíření formulářů listin pro zápis vkladem, záznamem a pro změnu jiných údajů)

Název formuláře Číslo form. Soubory ke stažení
Příloha A - Seznam pozemků 6.100.1-2015  (PDF)  (DOC)
Příloha B - Seznam budov 6.101-2005  (PDF)  (DOC)
Příloha C - Seznam jednotek 6.102-2005  (PDF)  (DOC)
Příloha D - Seznam účastníků 6.103-2005  (PDF)  (DOC)
Příloha E - Seznam vlastníků a jiných oprávněných 6.109-2017  (PDF)  (DOC)
Příloha F - Dům s jednotkami 6.121-2005  (PDF)  (DOC)
Příloha G - Změněné údaje o budovách 6.124.1-2011  (PDF)  (DOC)
Příloha H - Změněné údaje o jednotce 6.125-2005  (PDF)  (DOC)
Příloha I - Změněné údaje o pozemcích 6.126.1-2015  (PDF)  (DOC)

Změna jiných údajů

Název formuláře Číslo form. Soubory ke stažení
Ohlášení změny rozestavěné budovy na budovu dokončenou k zápisu do katastru nemovitostí 6.133.1-2018  (PDF (DOC (ZFO
(?)
Tabulka - podklady pro zápis změny druhu pozemku do katastru nemovitostí   (PDF)  
Tabulka - podklady pro zápis změny způsobu využití pozemku do katastru nemovitostí   (PDF
Návrh na opravu chyby 6.106.1-2018  (PDF (DOC)
Ohlášení změny údajů o stavbě, která není součástí pozemku ani práva stavby, do katastru nemovitostí 6.89.1-2014  (PDF (DOC
 (Vzor - DOC
Ohlášení změny údajů o jednotce 6.90.1-2014  (PDF (DOC)
 (Vzor 1 - DOC)
 (Vzor 2 -DOC
 (Vzor 3 - DOC
Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí 6.91.1-2018  (PDF (DOC)
  (Vzor 1 - DOC)
Ohlášení změny údajů o pozemku k zápisu do katastru nemovitostí (součástí pozemku se stala stavba) 6.91.2-2018  (PDF (DOC)
Ohlášení změny údajů o pozemku jehož součástí je stavba 6.91.3-2018  (PDF (DOC)
Ohlášení změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném (vlastník a jiný oprávněný, který je fyzickou osobou evidovanou v evidenci obyvatel, tyto změny neohlašuje) 6.92.1-2015  (PDF (DOC)
Ohlášení změny udajů o právu stavby k zápisu do katastru nemovitostí (součástí práva stavby se stala stavba) 6.96.1-2018  (PDF (DOC)
Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků
Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků lze podat i ve formě volného textu – vzor
6.141-2014  (PDF (DOC)
 (vzor - DOC)
Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka. 6.141-2015  (PDF (DOC)
Prohlášení vlastníka, že nová stavba byla dokončena 6.142.1-2017  (PDF (DOC)
Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena 6.142-2017  (PDF (DOC)
Prohlášení vlastníka, že změna fyzického stavu pozemku již byla uskutečněna 6.143.1-2018  (PDF (DOC)
Poslední aktualizace: 5. 1. 2018 

Další formuláře v resortu

Český úřad zeměměřický a katastrální

Žádosti o výdej dat

Pro geodety

GNSS

Zeměměřické a katastrální inspektoráty (ZKI)

Katastrální pracoviště

  • Žádost o výdej dat z KN v elektronické podobě (výstup z ISKN ve výměnném formátu) -  (RTF)
  • Žádost o poskytnutí přehledu vlastnictví z území České republiky -  (PDF), (RTF)
  • Žádost o poskytnutí kopie listiny ze sbírky listin katastru - (PDF), (RTF)
    POZN.: Pokud žádost není podávána osobně, je třeba opatřit žádost úředně ověřeným podpisem - více v sekci Kopie ze sbírky listin zde.

Zeměměřický úřad

Poslední aktualizace: 27. 11. 2014