FRANTIŠEK NOVOTNÝ
Nauka o rakouském katastru a o knihách pozemkových se zvláštním zřetelem na Království České
Pro posluchače vysokých škol technických a pro civilní techniky

Sepsáno v r. 1896. Nakladatel Alois Wiesner, knihtiskárna, Praha. Published 1897. Reprint na CD-ROM VÚGTK, 1999.
Pro potřeby inspektorů ZKI zdigitalizoval, textově upravil a případnými poznámkami opatřil Lumír Nedvídek v roce 2014.


  | PŘEDCHOZÍ | DALŠÍ | OBSAH |

NAUKA

O RAKOUSKEM KATASTRU A O KNIHÁCH POZEMKOVÝCH

SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA KRÁL. ČESKÉ

PRO POSLUCHAČE VYS. ŠKOL TECHNICKÝCH A PRO CIV. TECHNIKY

NAPSAL

FRANT. NOVOTNÝ,

DOCENT GEODÉSIE C. K.  ČESKÉ VYSOKÉ  ŠKOLY TECHNICKÉ, ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÝ
STAVEBNÍ INŽENÝR A CIVILNÍ GEOMETR

PRAHA
NAKLADATEL ALOIS WIESNER, KNIHTISKÁRNA

Pro potřeby inspektorů ZKI zdigitalizoval, textově upravil a případnými poznámkami opatřil

Lumír Nedvídek v roce 2014.


  | PŘEDCHOZÍ | DALŠÍ | OBSAH |

OBSAH KNIHY:

O autorovI KNIHY

Úvod
 
I. Urbáře a staré míry české
§ 1 Urbáře
§ 2 Staré míry české
 
II. Dějiny rakouského katastru až do roku 1817
§ 3 Katastr rustikálný (1650)
§ 4 Katastr dominikálný (1706)
§ 5 Katastr terezianský (1756)
§ 6 Katastr josefínský (1785)
§ 7  Katastr tereziansko-josefinský
 
III. Stabilný katastr a jeho zařízení (1817-1869)
§ 8 Cís. patent ze dne 23. prosince 1817 a všeobecné úvahy o katastru stabilném
   A. Mapa stabilného katastru
     a) Vědecký a všeobecný základ map katastrálných
§ 9 Trigonometrická síť řádu I., II. a III.
§ 10   Čtvercová síť map katastrálných, rozdělení a označení listů sekčních a triangulačních
§ 11 Grafická triangulace sítě řádu IV.
§ 12 Pojem katastrálně obce, popis obecních hranic a vymezníkování soukromých pozemků
§ 13 Pozemky daním podrobené a od daní osvobozené
§ 14 Parcely pozemkové a stavebné. Tvoření parcel.
     b) Postup měřických prací stabilného katastru
§ 15 Vykolíkování a skizzování parcel
§ 16 Měření detailní stolem měřickým
§ 17 Indikační skizzy a reambulace
§ 18 Adjustování sekčních listů a výpočet ploch
   B. Knihy pozemkové stabilného katastru a jeho evidence
§ 19 Knihy pozemkové stabilného katastru
§ 20 Udržování stabilného katastru v evidenci
§ 21 Závěrečná úvaha o stabilném katastru
 
IV. Reambulace stabilného katastru (1869 -1881)
§ 22 Zákon ze dne 24. května 1869
§ 23 Způsob provedení reambulace stabilného katastru
§ 24 Vceňování pozemků
§ 25 Práce měřické při reambulování katastru daně pozemkové a příslušné ministerské nařízení Nařízení o způsobu provádění prací měřických při upravení daně pozemkové dle zákona, ze dne 24. května 1869.
Nařízení o způsobu provádění prací měřických při upravení daně pozemkové dle zákona, ze dne 24. května 1869.
I. Všeobecná ustanovení.
II. Práce přípravné.
III. Práce polní.
IV.  Práce kancelářské.
V. Zvláštní nařízení.
§ 26 Reklamační řízení
§ 27 Závěrečná úvaha o reambulaci stabilného katastru
 
V. Nové knihy pozemkové
§ 28 Část všeobecná
§ 29 Vnitřní zařízení nových knih pozemkových
§ 30 Postup při zakládání nových knih pozemkových
§ 31 Zákon ze dne 5. prosince 1874 zem. zákonníka č. 92. a příslušná nařízení průvodní
 
VI. Evidence reambulovaného katastru (zákon ze dne 23. května 1883 a novější jeho doplňky)
§ 32 Všeobecný úvod
§ 33 Zákon ze dne 23. května 1883 "O udržování katastru daně pozemkové v evidenci" a příslušná průvodní nařízení k tomuto zákonu ze dne 11. června 1883.
§ 34 O veřejnosti mapy knihy pozemkové (Nařízení min. ze dne 30, prosince 1882)
§ 35 Zákon ze dne 23. května 1883 jímž se částečně mění §§ 74 a 76 obecného zákona o knihách pozemkových
§ 36 Nařízení ministerstev práv a financí ze dne 1. června 1883, kterým stanoví se předpisy, kdy nemusí měřický úředník vykonati změření při ohlášeném rozdělení pozemku
§ 37 Nařízení ministerstev práv a financi ze dne 7. července 1890, kterým se vyhlašuje nové ustanovení v příčině podmínek, za kterých lze upustiti od měření pozemku evid. geometrem při ohlášeném rozdělení pozemku
§ 38 Výnos ministerstva financí, ze dne 14. ledna 1893, kterým rozšiřuje se působnost evidenčních geometru při provádění prací měřických pro účely soukromé
 
VII. Poměr knih pozemkových ku mapám katastrálným
§ 39 Úvod.
§ 40 Tvoří mapa zákonitou čásť knihy pozemkové?
§ 41 Slouží mapa knihy pozemkové pouze k znázornění knihovního tělesa nebo má také vliv na práva v knihovní vložce zanešená?
§ 42 Pokud může se použiti údajů mapy katastrálně při vytyčení sporné hranice?
§ 43 O vedení mapy pozemkové knihy.
 
VIII. O číslování parcel a domů
§ 44 O číslování parcel pozemkových a stavebných
§ 45 O číslování domů
 
IX. Způsob, jakým provésti se má nové měření katastrálné
§ 46 Úvod
§ 47 Instrukce ministerstva financí z r. 1887 "O provádění měření polygonometrických a trigonometrických za příčinou sdělání nových plánů pro účely katastru daně pozemkové"  
 
X. Poslední revise katastru daně pozemkové
§ 48 Zákon ze dne 12. července 1896 čís. ř. z. 121

  | PŘEDCHOZÍ | DALŠÍ | OBSAH |


17.12.2014.
Digitalizace, textová úprava a poznámky: Lumír Nedvídek, 2014.