Historie Názvoslovné komise ČÚZK

Názvoslovná komise (NK) byla zřízena rozhodnutím předsedy tehdejšího Českého úřadu geodetického a kartografického 12. 8. 1971. Sekretariát NK byl zřízen v tehdejší Kartografii, n. p., nyní tvoří oddělení Zeměměřického úřadu. Ve své činnosti NK navazuje na Názvoslovnou komisi (kartografickou) při Ústřední správě geodézie a kartografie (od r. 1954, reorganizace v r. 1959), Názvoslovnou komisi ministerstva stavebního průmyslu při Státním zeměměřickém a kartografickém ústavu (od r. 1951), Názvoslovnou komisi pro pomístní názvosloví při Vojenském zeměpisném ústavu (od r. 1946) a na Komisi pro revizi pomístního názvosloví při Národní radě badatelské (od r. 1931).

V počátcích své činnosti se NK zaměřila na vypracování „Návodu pro úpravu geografického názvosloví na území ČR“, na publikování soupisu tzv. vžitých českých názvů zeměpisných (tj. českých exonym), na zpracování geomorfologického členění státu a na vydání české verze „Slovníku technických termínů používaných OSN při standardizaci geografického názvosloví“ a „Mezinárodního slovníku geografických termínů užívaných na obecněgeografických mapách“. Zpracovány byly rovněž další názvoslovné soupisy a publikace, jako např. „Vybrané vodní toky ČSR“, „Seznam hlavních názvů tvarů mořského dna“ aj. Sluší se připomenout jména některých tehdejších členů NK, kteří se těchto prací zúčastnili.

Podle svého statutu z 25. 3. 1997 NK spolupracuje ve věcech standardizace se zeměměřickými a katastrálními orgány, ministerstvy a ústředními orgány státní správy ČR, pracovišti Akademie věd ČR a vysokých škol a jinými vědeckými a odbornými institucemi. NK projednává otázky spojené se stanovením a uplatňováním zásad pro úpravu a užívání geografického názvosloví v kartografických dílech vydávaných v ČR a vyjadřuje se k návrhům geografických jmen uváděných v Základní mapě ČR 1 : 10 000. V rámci lingvisticko-geografické skupiny OSN států středovýchodní a jihovýchodní Evropy pro standardizaci geografického názvosloví NK spolupracuje se zahraničními partnerskými organizacemi a účastní se činnosti Skupiny expertů OSN pro standardizaci geografického názvosloví. Plodem této aktivity bylo v letech 2002 – 2007 pověření ČÚZK předsednictvím Skupiny států východní, střední a jihovýchodní Evropy. Výkonným orgánem NK je její sekretariát. Pracovníci sekretariátu NK ČÚZK se mimo autorské a redakční zpracování názvoslovných seznamů a publikací významně podílejí na standardizaci geografického názvosloví. Produktem standardizační činnosti sekretariátu NK je od roku 1997 Geonames, databáze geografických jmen Zeměměřického úřadu, od roku 2009 nově koncipovaná, která je pravidelně aktualizována.

 

Zpět na O standardizaci geografických jmen a NK ČÚZK

Aktuality

22.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí.

15.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor.

14.08.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2017) je k dispozici ke stažení.

08.08.2017
Z důvodu závažné havárie na síťové infrastruktuře poskytovatele služby došlo dne 8. srpna 2017 k celodennímu omezení provozu mimopražských katastrálních pracovišť.
Provoz by měl být v plném rozsahu obnoven ve středu 9. srpna. Za způsobené problémy se uživatelům služeb katastru nemovitostí omlouváme.

01.08.2017
Dne 18. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 9. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

28.07.2017
Dnem 15.8.2017 nabývá účinnosti dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí.