Podrobné informace k VF ISKN

V souvislosti s instalací nové verze APV 8.1 dojde k několika změnám ve struktuře výměnného formátu ISKN. Nová verze ponese označení 5.2.
 • Rozšíření sloupce POPIS v záznamech LISTIN na 4000 znaků.
&BLISTIN;ID N30;TYPLIST_KOD N8;POPIS T4000;OBSAH T1;STRAN N4;DATUM_VYHOTOVENI D;ZHOTOVITEL T60;PORADOVE_CISLO_ZHOTOVITELE T8;ROK_ZHOTOVITELE D;DOPLNENI_ZHOTOVITELE T60;ZKRATKA T10;RIZENI_ID N30;ZMENA_PRAV_VZTAHU T1;DATUM_PRAV_MOCI D;DATUM_VYKONATELNOSTI D;DATUM_HIST_OD D;DATUM_HIST_DO D
 • Doplnění chybějícího sloupec PRIZNAK_KONTEXTU do záznamů RJPV.
&BRJPV;ID N30;VERZE N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU N30;HJPV_ID_1 N30;HJPV_ID_2 N30;TYPVAZBY_JPV N1
 • V číselníku charakteristik OS bude rozšířen sloupec ZKRATKA na 20 znaků a přidán nový sloupec ZKRATKA_ALV s délkou 3 znaky. Sloupec ZKRATKA_ALV bude obsahovat zkratky určené pro OS v sekci A_LV místo původního sloupce ZKRATKA, který bude nově naplněn zkrácenými názvy charakteristik OS zobrazovaných v částech B1, C, D a E na LV.
&BCHAROS;KOD N2;NAZEV T60;OPSUB_TYPE T10;PLATNOST_OD D;PLATNOST_DO D;ZKRATKA T20;ZKRATKA_ALV T3

Předpokládaný termín instalace je 16.11.2017.


V souvislosti s instalací nové verze APV 7.5.7 dojde k úpravě exportu VF. V záznamech RIZENI se nadále nebude exportovat text interní položky Popis řízení. Nedojde však ke změně struktury VF, atribut Popis bude zachován a bude vždy nabývat hodnoty NULL. Předpokládaný termín instalace je 2.12.2016.


V exportu VF ISKN se mohou po instalaci APV 7.4 (verze VF 5.1) v datových blocích skupiny GMPL  (data potvrzených GP) nacházet duplicitní záznamy.  Problém se týká zejména exportu podkladů pro měření. V případě, že by se načtení VF nepodařilo, lze pořádat o export podkladů bez skupiny GMPL.


Instalace APV 7.4 byla dokončena 10. 11. 2014. Od tohoto data jdou exporty VF ISKN vydávány ve verzi 5.1.


V souvislosti s instalací nové verze APV ISKN 7.4 dojde ke změnám ve struktuře výměnného formátu ISKN. Termín dokončení instalace je, podle současně platného harmonogramu, naplánován na listopad 2014. Verze exportu ponese označení  5.1.

 • Informace o změnách   (PDF)
 • Vzorová data VF ISKN ve verzi 5.1   (ZIP)


Instalace APV 7.3 byla dokončena. Od dnešního dne 16. 12. 2013 budou data VF ISKN vydávána ve verzi 5.0. Řada externích SW není na tuto změnu před koncem roku připravena. Z těchto důvodů byl vytvořen program, který převede data VF verzi 5.0 na před výchozí verzi 4.4. Převodem nedojde ke ztrátě dat, nová práva odpovídající struktuře VF 5.0 budou zapisována až po 1. 1. 2014. Data ve verzi VF 4.4 je možné do ISKN importovat i po instalaci APV 7.3.


Program lze používat po přechodné období cca do poloviny ledna 2014, než budou postupně naplňovány nové datové struktury ISKN vyplývající z novely katastrálního zákona.


V souvislosti s účinností nového katastrálního zákona č. 256/2013 Sb., v platném znění, od 1. 1. 2014 se ve smyslu jeho znění doplňuje a mění struktura dat ISKN a následně také struktura VF ISKN.
Dle současně platného harmonogramu bude instalace úprav dokončena 16. 12. 2013. Exporty po tomto datu budou vydávány v nové struktuře, práva podle nového katastrálního zákona budou zapisována až po jeho účinnosti. Export ponese označení 5.0.
Po instalaci bude možné do ISKN importovat data ve verzi 4.4

 • Změny ve VF ISKN vyvolané novelou katastrálního zákona (verze 2.0 ze dne 27. 11. 2013) (PDF)
 • Změny ve VF ISKN vyvolané novelou katastrálního zákona (verze 1.1 ze dne 1. 10. 2013) (PDF)
 • Změny ve VF ISKN vyvolané novelou katastrálního zákona (verze 1.0 ze dne 5. 9. 2013) (PDF)
 • Vzorová data VF ISKN ve verzi 5.0 (ZIP)

V pondělí 26. 8. 2013 byla dokončena instalace APV ISKN 7.1. Od tohoto data jsou exporty NVF vydávány ve verzi 4.4.


Instalace verze APV 7.1 do produkčního prostředí je předběžně naplánována na polovinu srpna 2013. Přesný termín bude zveřejněn do konce července.


V souvislosti s instalací nové verze APV ISKN 7.1 dojde ke změnám ve struktuře výměnného formátu ISKN. Termín dokončení instalace je, podle současně platného harmonogramu, naplánován na začátek července 2013.

 • Informace o změnách  (PDF)

Po instalaci dodávky APV 7.0.2.5 budou data NVF automaticky zasílaná emailem archivována algoritmem ZIP a budou mít příponu „.zip“. Dokončení instalace se očekává ve čtvrtek 28. 3. 2013 v podvečerních hodinách.


K 1. 2. 2013 došlo rozhodnutím Katastrálního úřadu se sídlem v Liberci ke zrušení katastrálního pracoviště (KP) Jilemnice a přesunu dat a výkonu agendy do KP Semily. Změnové věty za únor 2013 a stavová data k 1. 3. 2013 nebudou obsahovat soubor 631 s daty KP Jilemnice, data budou obsažena v exportu 608 za KP Semily.


Po instalaci APV 7.0.2 bylo zavedeno automatické zasílání exportů VF prostřednictvím emailu z adresy neodpovidejte@cuzk.cz. Název exportu VF je složen z části zadané uživatelem a z jedinečného čísla běhu exportu, odděleného od uživatelské části názvu podtržítkem. Exportované soubory z ISKN jako podklad pro tvorbu GP jsou pojmenovávány podle pravidla „XXX_YYYYex“, kde XXX je tzv. PORCIS katastrálního území, z něhož jsou vydávané informace, a YYYY je pořadové číslo přiřazeného ZPMZ v katastrálním území, přičemž zkratka „ex“ v názvu souboru bude sloužit pro identifikaci exportního souboru. V rámci odeslání e-mailu zákazníkovi je vypočítán HASH datového souboru pomocí algoritmu MD5.


V pondělí 20. 1. 2013 byla dokončena instalace APV ISKN 7.0.2. Od tohoto data jsou exporty NVF vydávány ve verzi 4.3.


Na polovinu prosince 2012 je naplánována instalace verze APV ISKN 7.0.2, která bude mít dopad i do struktury NVF. Datové bloky OPSUB a ADRUC budou rozšířeny o odkazy na adresní místa RÚIAN. NVF ponese označení 4.3.

Uvozující řádek bude mít následující tvar:

&BOPSUB;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;
PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU N30;RIZENI_ID_ZANIKU
N30;ID_JE_1_PARTNER_BSM N30;ID_JE_2_PARTNER_BSM N30;
ID_ZDROJ N30;OPSUB_TYPE T10;CHAROS_KOD N2;ICO N8;
DOPLNEK_ICO N3;NAZEV T255;NAZEV_U T255;RODNE_CISLO T10;
TITUL_PRED_JMENEM T35;JMENO T24;JMENO_U T24;PRIJMENI T35;
PRIJMENI_U T35;TITUL_ZA_JMENEM T10;CISLO_DOMOVNI N4;
CISLO_ORIENTACNI T4;NAZEV_ULICE T32;CAST_OBCE T48;
OBEC T48;OKRES T32;STAT T23;PSC N5;MESTSKA_CAST T48;
CP_CE N1;DATUM_VZNIKU2 D;RIZENI_ID_VZNIKU2 N30;KOD_ADRM N9

&BADRUC;UCAST_ID N30;TYP_ADRESY N1;OKRES T32;OBEC T48;
CAST_OBCE T48;CISLO_DOMOVNI N4;NAZEV_ULICE T48;
CISLO_ORIENTACNI T4;PSC N5;STAT T23;TELEFON T33;
FAX T33;MESTSKA_CAST T48;CP_CE N1;KOD_ADRM N9

Nová verze přinese i změny v oblasti předávání a přebírání dat, které nemají dopad do struktury NVF.

Bude zvýšena hodnota dopustné odchylky v poloze bodu vloženého na přímku od přímky ze stávající hodnoty sqrt(2)/2 cm (přibližně 0,707 cm) na 1 cm (způsob jejího použití v ISKN se měnit nebude).

Aplikace ISKN bude umožňovat zasílání exportů NVF automaticky po jejich dokončení Emailem na adresu objednatele. V Emailové zprávě bude URL odkaz ke stažení souboru. Exporty do komprimované velikosti 5 MB bude možné zaslat přímo v příloze Emailu.


V souvislosti s chystanou instalací APV 7.0 dojde k doplnění struktury NVF. Datový blok řízení bude doplněn o kód katastrálního pracoviště, na kterém bylo řízení založeno.

Uvozující řádek bude mít následující tvar:

&BRIZENI;ID N30;TYPRIZ_KOD T3;PORADOVE_CISLO N8;ROK D;STAV T20;
FUNKCE_KOD N4;TYPOPE_KOD N3;FUNKCE_KOD_VYZNAMNA N4;
TYPOPE_KOD_VYZNAMNA N4;UZISYS_USERNAME T30;UZIROL_NAZEV T30;
OSVOBOZENO T1;HODNOTA_KOLKU N5;DATUM D;DATUM2 D;POPIS T240;
DATUM_UZAVRENI D;PRARES_KOD N3

NVF ponese označení 4.2. Instalace úpravy je plánována na začátek června 2012.


Na 17. 2. 2012 je plánována instalace nové verze APV 6.1. S instalací jsou spojeny i změny ve výměnném formátu. NVF ponese označení 4.1.

 • Informace o změnách
   
   (DOC)
   (PDF)

Dne 15. 8. 2011 byl dokončen přechod na centralizované prostředí ISKN. Od tohoto data jsou NVF vydávány ve verzi 4.0.


Dle aktuálního harmonogramu je přechod ISKN na centralizované prostředí naplánován na 25.7.2011. Hromadná data NVF nebudou po tomto termínu dělena podle územně správní jednotky okresu, ale podle území ve správě katastrálních pracovišť.

 • Převodník Okresy – Katastrální pracoviště:
   
   (XLS)
 • Přehledová mapa:
   
   (PDF)

V souvislosti s přechodem dojde ke změně ve struktuře NVF. NVF ponese označení 4.0.

 • Informace o změnách
   
   (DOC)
   (PDF)

Dne 30. 10. 2009 byla dokončena instalace APV 5.9. Od tohoto data je NVF poskytován ve verzi 3.6.

 • S ohledem na novelu zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se změnil formát DIČ. Trojciferný kód správce daně a pomlčka se nahradily dvojmístným kódem země. V souvislosti s touto změnou je potřeba upravit export NVF. Úprava se bude týkat datového bloku UCAST z datové skupiny RIZENI. Datový typ sloupce DIC bude ze stávajícího NUMBER(14) změněn na VARCHAR2(16).
   
   (TXT)
  Byla doplněna značka druhu pozemku „Zbořeniště, společný dvůr“ definovaná v odstavci 10.4 přílohy katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., v platném znění.
   
   (TXT)

Dne 2.7.2009 byla dokončena instalace APV 5.8.9. Od tohoto data je NVF poskytován ve verzi 3.5.


V souvislosti s novelou katastrální vyhlášky (účinnost se předpokládá od 1. 7. 2009) je zapotřebí udělat drobné úpravy také do NVF. Instalace nové verze NVF, která ponese označení 3.5, je plánována na 2. 7. 2009 a přináší následující úpravy:

 • Položka KODCHB_KOD bude v datových blocích SOBR a SPOL změněna z povinné na nepovinnou (KODCHB_KOD bude vyplněn právě u jedné ze souřadnic bodu).
 • Atributy KATUZE_KOD_MER a CISLO_ZPMZ_MER v bloku SPOL budou změněny na nepovinné.

Podrobnější dopad novely katastrální vyhlášky na práci s grafickými daty KN naleznete v dokumentu:

 • Vedení podrobných bodů v ISKN po novele vyhlášky č. 26/2007 Sb.
   
   (DOC)

   (RTF)

V pondělí 12. 1. 2009 bude nainstalovaná nová verze APV 5.8 ISKN. Od tohoto data bude NVF poskytován ve verzi 3.4. Verze 3.4 nepřináší žádné změny struktury exportu NVF, obsahuje pouze následující úpravy a opravy:

 • možnost exportu skupiny PKMP bez bodů PBPP mimo území s DKM, DKM na části, KMD a KMD na části,
 • opravu exportu adresních míst bez názvu ulice.

Dne 19. 11. 2007 byla dokončena instalace nové verze APV 5.7. Od tohoto data je NVF poskytován ve verzi 3.2.

 • Informace o změnách
   
   (RTF)

Dne 2. 4. 2007 byla dokončena instalace APV 5.6. Od tohoto data je NVF vydáván ve verzi 3.1.


Aktuality

17.10.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2017) je k dispozici ke stažení.

12.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor (13. platová třída).

12.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor (12. platová třída).

10.10.2017
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

04.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Administrace databází (11. platová třída).

04.10.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Administrace databází (13. platová třída).