Šíření / zprostředkování předávání dat KN třetím osobám

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí České republiky, obsahující údaje o nemovitostech, která je vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky. Údaje o nemovitostech poskytuje ČÚZK formou dálkového přístupu nebo v elektronické podobě fyzickým předáním na technickém nosiči dat nebo jejich zasláním telekomunikačním zařízením. Údaje katastru v elektronické podobě se poskytují za úplatu a, v případě jejich poskytování územně samosprávným celkům k výkonu jejich působnosti, bezúplatně.

Se záměrem umožnit a usnadnit přístup k údajům katastru co nejširšímu okruhu klientů a umožnit zkvalitnění jejich využívání, uděluje ČÚZK zájemcům o šíření údajů katastru nebo o zprostředkovávání předávání údajů katastru územně samosprávným celkům souhlas na základě žádosti o šíření údajů katastru nebo o zprostředkovávání předávání údajů katastru:

Žádost o šíření údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě

Souhlas s touto žádostí umožní zájemci – šiřiteli, aby údaje katastru poskytnuté podle § 15 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, šířil třetím osobám – svým klientům. Poskytnuté údaje je šiřitel oprávněn začlenit do jím poskytovaného programového vybavení a nabízet je jako součást takového programového vybavení. Za šíření údajů katastru platí šiřitel ČÚZK dohodnutou cenu, platby mezi šiřitelem a třetími osobami jsou záležitostí jejich vzájemného smluvního ujednání.

Žádost o zprostředkování předávání údajů katastru nemovitostí v elektronické podobě  

Souhlasem s touto žádostí se zájemce - zprostředkovatel stane prostředníkem mezi ČÚZK a územně samosprávnými celky (které o to projeví zájem), kterým se k výkonu jejich působnosti poskytují údaje katastru bezúplatně. Údaje poskytované územně samosprávným celkmům podle § 15 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, předá ČÚZK zprostředkovateli, který je oprávněn začlenit údaje do jím poskytovaného programového vybavení a předávat je jako součást takového programového vybavení. Zprostředkovatel neplatí ČÚZK za předané údaje a není oprávněn za údaje samotné územně samosprávným celkům účtovat žádnou úplatu. Cena za poskytované programového vybavení je záležitostí vzájemného smluvního ujednání mezi zprostředkovatelem a územně samosprávným celkem.

U zájemců, u kterých je předpoklad, že budou šířit či zprostředkovávat předávání údajů katastru z většího území nebo z celé České republiky, je pro usnadnění předávání údajů uzavírána:

Smlouva o předání technického nosiče dat s údaji katastru nemovitostí

Na základě této smlouvy samotné není budoucí šiřitel či zprostředkovatel nijak oprávněn údaje katastru užívat, šířit ani zprostředkovávat jejich předávání. Smlouva a na jejím základě uskutečněné předání technického nosiče dat s údaji katastru nemovitostí slouží pouze k tomu, aby v případě, že bude (či se tak již stalo) uzavřena některá z výše uvedených smluv, měl zájemce snazší a rychlejší přístup k údajům katastru bez nutnosti v každém jednotlivém případě šíření či zprostředkování předání vstupovat do jednání s ČÚZK.

Aktuality

12.01.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2018) je k dispozici ke stažení.

10.01.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - programátor/programátorka.

09.01.2018
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území- stav ke dni 1.2.2018  

02.01.2018
Dne 1. 1. 2018 nabyl účinnosti dodatek č. 1 k Jednacímu řádu zeměměřického a katastrálního inspektorátu.

20.12.2017
Nová verze převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK (verze 1710) vstoupí v platnost dne 1. 1. 2018. Dosavadní převodní tabulky lze používat do 30. 6. 2018. Více informací na stránce Nová realizace systému ETRS89 v ČR.

19.12.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vedoucí oddělení provozních analýz a programování.