Vysvětlivky k položkám žádosti o dálkový přístup

Adresa

Pokud požadujete zasílat korespondenci a faktury – vyúčtování na jinou adresu, než je uvedena na žádosti jako sídlo společnosti, resp. trvalé bydliště, uveďte tuto kontaktní adresu do pole „Poznámky“.

Souhlas s inkasem vyúčtované částky

Souhlas s inkasem znamená, že žadatel dá své bance pokyn, aby umožňovala Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu (respektive ČNB, u které má ČÚZK veden účet) inkasování fakturované částky za údaje poskytnuté prostřednictvím dálkového přístupu. Jako účet, v jehož prospěch se bude inkasovat, uveďte číslo účtu u ČNB: 19-6828001/0710 .

Účtovací období

Vyúčtování poskytnutých výstupů DP se provádí v požadovaných časových intervalech počínaje dnem otevření zákaznického účtu. Pokud by však vyúčtovaná částka nedosáhla minimální výše 2000 Kč, odkládá se vyúčtování (fakturace) až do doby překročení uvedeného limitu, nejdéle však do 12 měsíců od posledního vyúčtování. Následující účtovací období začíná vždy dnem posledního provedeného vyúčtování.

Účel zpracování poskytnutých osobních údajů

Katastr nemovitostí zahrnuje také osobní údaje o oprávněných subjektech (vlastnících). Na základě pokynu Úřadu pro ochranu osobních údajů musí žadatel o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí uvést účel, pro který bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat.

Název země zpracování poskytnutých osobních údajů

Na základě pokynu Úřadu pro ochranu osobních údajů musí žadatel o založení zákaznického účtu pro dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí uvést název země, ve které bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat.

Kontrola místa připojení - IP adresa

Pokud má počítač, ze kterého se připojujete k síti INTERNET, přidělenu poskytovatelem stabilní IP adresu, pak při jejím uvedení do žádosti lze zajistit, aby při každém připojení k DP (po zadání username a hesla v okně "Přístup pro registrované uživatele") systém zkontroloval, zda se uživatel přihlašuje právě z tohoto počítače. Jinak bude přístup odmítnut. Pokud má Vaše firma svou interní síť, pak touto adresou je IP adresa proxy serveru (nebo firewallu), jehož prostřednictvím se připojení k INTERNETU realizuje. Stabilní IP adresa ovšem vyžaduje připojení pevnou linkou. Počítače připojené prostřednictvím modemu po telefonních linkách tuto možnost obvykle nemají. Jestliže položku "IP adresa" v žádosti neuvedete, tato kontrola se neprovádí a uživatel, kterému svěříte Váš username a heslo, se bude moci přihlašovat k DP z kteréhokoliv počítače připojeného k INTERNETU.

IP adresy, které nelze použít pro kontrolu místa připojení, jsou v těchto rozsazích:

Podle normy RFC1918 jsou pro uzavřené podnikové sítě tyto IP:
Třída A 10.0.0.0 až 10.255.255.255
Třída B 172.16.0.0 až 172.31.255.255
Třída C 192.168.0.0 až 192.168.255.255

Aktuality

22.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Ředitel sekce centrální databáze katastru nemovitostí.

15.08.2017
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik - programátor.

14.08.2017
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2017) je k dispozici ke stažení.

08.08.2017
Z důvodu závažné havárie na síťové infrastruktuře poskytovatele služby došlo dne 8. srpna 2017 k celodennímu omezení provozu mimopražských katastrálních pracovišť.
Provoz by měl být v plném rozsahu obnoven ve středu 9. srpna. Za způsobené problémy se uživatelům služeb katastru nemovitostí omlouváme.

01.08.2017
Dne 18. 7. 2017 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 214/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 9. 2017. Diferenční znění (pracovní pomůcka) ke stažení.

28.07.2017
Dnem 15.8.2017 nabývá účinnosti dodatek č. 1 k Návodu pro správu katastru nemovitostí.